VIKMB62 Psychology in Online Education

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
RNDr. Michal Černý (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Sabina Kubisová
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
Zájem o problematiku. Orientace v psychologii nebo online vzdělávání je výhodou, nikoli však podmínkou.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámení se základními koncepty a možnostmi pedagogické psychologie v online vzdělávání, ale také s tématy, které s tímto pojetím blíže souvisejí (například se sociabilitou, kybergogikou, gamifikací, ...). Důraz bude kladen na spojení edukace prostřednictvím webových služeb a pedagogicko-psychologických determinantů.
Learning outcomes (in Czech)
Po skončení kurzu je student schopen:
 • kriticky pracovat s pedagogicko-psychologickou literaturou
 • navrhovat digitální vzdělávací objekty a procesy s ohledem na psychologické aspekty
 • chápat rozdíly mezi online učením a presenčním učením
 • kriticky posuzovat existující kurzy a analyzovat je
 • spolupracovat v online prostředí
 • využívat Bloomovu taxonomii pro digitální prostředí
 • zvolit vhodný výzkumný nástroj pro sledování proměnných reflektovaných v kurzu
 • Syllabus (in Czech)
  • Pedagogická psychologie: úvod
  • Kognitivní psychologie: úvod
  • Digitální Bloomova taxonomie: Pamatování - Chápání - Aplikace
  • Digitální Bloomova taxonomie: Analýza - Hodnocení - Tvorba
  • Sociabilita
  • Motivace - Gamifikace
  • Sebehodnocení - Hodnocení
  • Sebeřízení - Spolupráce
  • CTML - Nelineární učení
  • Online identita - Kognitivní zkreslení
  • Kreativita - Psychologie v UX
  • Základní výzkumné metody a postupy
  • Vlastní projekt
  Literature
  • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
  • STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Translated by František Koukolík. Vydání druhé. Praha: Portál, 2009. 636 stran. ISBN 9788073676384. info
  • THAGARD, Paul. Úvod do kognitivní vědy : mysl a myšlení. Edited by Ivan M. Havel - Jozef Kelemen, Translated by Anton Markoš. Vydání první. Praha: Portál, 2001. 231 stran. ISBN 8071784451. info
  Teaching methods (in Czech)
  Předmět je koncipovaný jako e-learningový. Studenti se každý týden věnují zvoleným tématům o kterých čtou a:
 • odevzdají krátkou reflexi četby
 • teoretické znalosti aplikují na konkrétní situaci v online prostředí a krátce to reflektují
  Třikrát v průběhu semestru je skupinové setkání.
 • Assessment methods (in Czech)
  Alespoň 80 % odevzdaných úkolů, účast na setkáních (může být i v online podobě) a závěrečný projekt.
  Language of instruction
  Czech
  Further Comments
  Study Materials
  The course is also listed under the following terms Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/VIKMB62