LJBcD02 Minor B. A. Thesis Seminar

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (lecturer)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (lecturer)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Supplier department: Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The goal of the seminar is to assist the student in completing the minor thesis. The minor thesis addresses a scholarly issue at a level appropriate to the degree being pursued. In the minor thesis the student must demonstrate the ability to work independently in keeping with academic standards, a knowledge and understanding of the relevant scholarly literature and the ability to analyze the issue under study.
Syllabus
 • The course consists of individual consultations with the thesis supervisor, depending on the specific demands of the degree program and thesis´ topic, and participation at the Thesis Seminar of the Department of Classical Studies. The seminar is organized as follows:
 • Formal requirements of the diploma thesis.
 • Presentation of the thesis structure and bibliography.
 • Presentation of a work-in-progress of the diploma thesis.
Literature
 • HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ and Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ and Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
Teaching methods
Individual advisor-student tutorial in methodology of writing the diploma thesis: synopsis, introduction, methods of text analysis, argumentation and conclusion. Presentation of the work-in-progress in the Thesis Seminar.
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of examination of particular parts of minor thesis and students ability to work out the advisors comments on it.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Note related to how often the course is taught: Individuálně dle domluvy s vedoucím diplomové práce.
Information on the extent and intensity of the course: Výuka probíhá formou individuálních konzultací.
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Autumn 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/LJBcD02