AEB_A07b Znalectví hmotné kultury doby bronzové a halštatské

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Gašpar (přednášející)
Mgr. Marek Novák (přednášející)
Garance
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 M12
Předpoklady
Předchozí absolvování AEB_A06a Základy studia pravěku a rané doby dějinné je výhodou, ale nikoliv podmínkou. Doporučujeme současně zapsat AEB_A14c Doba bronzová ve střední Evropě a AEB_A15c Doba bronzová ve střední Evropě - seminář.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit studenty s charakteristickým inventářem od starší doby bronzové do závěru doby halštatské. Jednotlivé třídy artefaktů budou demonstrovány v chronologickém sledu tak, aby byla zřejmá vývojová návaznost či diskontinuita materiální kultury. Artefakty jsou představeny v prezentacích, prostřednictvím materiálových sbírek ústavu a jejich 3D prezentace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat kategorie artefaktů doby bronzové a halštatské a chronologicky je zařadit;
- popsat charakteristiky, které jsou pro určení typu a datace rozhodující;
- orientace v literatuře vztahující se k artefaktům doby bronzové a halštatské.
Osnova
 • 1. Keramika starší a střední doby bronzové 2. Keramika doby popelnicových polí 3. Halštatská keramika 4. Úvod ke zdrojům surovin pro výrobu bronzu. Hřivny, žebra. Horizonty depotů. Edice PBF. Výrobky z bronzového plechu (plechové nádoby). Ochranná zbroj (pancíř, přilba, náholenice, štít, rukavice) 5. Bronzové a železné jehlice 6. Spony doby bronzové a halštatské 7. Měděné, bronzové a železné dýky 8. Meče s plnou litou a jazykovitou rukojetí 9. Měděné a bronzové sekeromlaty. Měděné a bronzové sekery a kladívka. Dláta. 10. Měděné a bronzové nože. Srpy. Břitvy. Kopí, oštěp. 11. Šperk (náušnice, náramky, nánožní kruhy, turbany, nákrčníky a náhrdelníky, čelenky, puklice a tutuli, závěsky) 12. Návštěva expozice MZM 13. Zápočet.
Literatura
  povinná literatura
 • JIRÁŇ, Luboš. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 5: Doba bronzová. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 265 s. ISBN 978-80-86124-78-0. info
 • VENCLOVÁ, Natalie. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 6: Doba halštatská. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 173 s. ISBN 978-80-86124-79-7. info
 • PODBORSKÝ, Vladimír et al. Pravěké dějiny Moravy. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1993. 543 s. ISBN 80-85048-45-0. info
  doporučená literatura
 • BUJNA, Jozef, Václav FURMÁNEK, Egon WIEDERMANN a Zora BIELICHOVÁ. Staré Slovensko. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2013. 244 s. ISBN 9788089315444. info
 • Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezsku. Edited by Milan Salaš. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2005. 499 s. ISBN 8070282126. info
 • Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezsku. Edited by Milan Salaš. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2005. 532 s. ISBN 8070282118. info
 • MOUCHA, Václav. Hortfunde : der frühen Bronzezeit in Böhmen. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2005. 511 s. ISBN 8086124576. info
 • PALÁTOVÁ, Hana a Milan SALAŠ. Bronzezeitliche Gefässdepotfunde in Mähren und benachbarten Gebieten. Vyd. 1. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2002. 194 s. ISBN 80-86399-08-7. info
Výukové metody
teoretická příprava, ukázky artefaktů ze sbírek katedry
Metody hodnocení
Pro distanční získání zápočtu v JS2020: Rozpis průběžných testů, které budou zároveň sloužit jako zápočtové (změna oproti původnímu sylabu)! 1. test – keramika (písemě hodina, proběhlo) 2. test – toreutika a zbroj 3. test – dýky a meče 4. test – sekery, sekeromlaty, nože, břitvy 5. test – jehlice, spony 6. test – spony, šperk Hranice úspěšného absolvování je 60 % Kdo má úspěšně splněný první test s keramikou, tomu stačí úspěšně splnit už jen tři další testy v ELFu a má předmět splněný. Kdo keramiku nemá, musí úspěšně splnit další 4 testy. 18. 5. bude otevřen 2. test 25. 5. budou otevřeny testy 2., 3., 4. 1. 6. budou otevřeny testy 2–6 dále podle úspěšnosti Pro získání zápočtu ze ZHK bronzu a halštatu se vyžaduje:
- dostatečná účast na semináři (povoleny max. 3 absence)
- samostudium na základě doporučené literatury (ve studijních materiálech předmětu)
- průběžné testy
- zápočtový test 4x za semestr
- pro připuštění k zápočtu je nutné absolvovat alespoň dva testy a mít úspěšnost min. 60 %
- kdo získá alespoň 12 bodů (60 %) u všech testů, nemusí k zápočtu
- kdo neuspěl, nebo chyběl, může si napsat průřezový test v zápočtovém týdnu
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Pro udělení zápočtu je třeba aktivní účast na semináři a dosažení dostatečného počtu bodů v zápočtovém testu.
Předmět je vyučován každoročně.
dvě seminární skupiny po max. 25 studentech.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/AEB_A07b