CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jakub Machura (přednášející)
Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Najbrtová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJBB119/01: Út 12:00–13:40 D41, J. Machura
CJBB119/02: Čt 8:00–9:40 D31, H. Žižková
CJBB119/03: St 14:00–15:40 D21, H. Žižková
CJBB119/04: St 14:00–15:40 D41, K. Najbrtová
CJBB119/05: Út 12:00–13:40 D51, L. Rychnovská
CJBB119/06: Čt 12:00–13:40 D41, K. Najbrtová
Předpoklady
Předmět je určen studentům prezenčního studia na celé Masarykově univerzitě. Studentům, kteří nejsou českými rodilými mluvčími, doporučujeme účast v kurzu zvážit. Požadovány jsou vstupní znalosti odpovídající maturitě z českého jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 180 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 105/180, pouze zareg.: 1/180, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/180
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Chystáte se psát referát, diplomovou práci nebo jen potřebujete zaslat obyčejný dopis a chcete, aby Váš písemný projev byl nejen zajímavý, ale také bezchybný, a tudíž příjemcem lépe hodnocený? Cílem semináře je posílit povědomí posluchačů o současné normě spisovné češtiny a jejích úskalích. Pozornost je věnována zejména pravopisu, sledovány jsou ale též obtížnější jevy z oblasti tvarosloví a skladby. Studenti se naučí pracovat s kodifikačními příručkami, systematickým procvičováním probrané látky získají větší jistotu v psaném projevu a budou schopni opravit prohřešky proti spisovné češtině i v textech jiných mluvčích.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - orientovat se v kodifikaci současné spisovné češtiny; - používat základní autoritativní jazykové příručky i elektronické zdroje při vyhledávání či ověřování problematických jevů; - získané poznatky o české pravopisné normě aplikovat při psaní textu; - identifikovat, vysvětlit a opravit prohřešky proti spisovné češtině v textech jiných mluvčích.
Osnova
 • 1) Vymezení základních pojmů, pravopisná reforma z r. 1993; literatura předmětu, kodifikační příručky, jazyková poradna; úvodní diktát. 2) Psaní ů/ú ve slovech domácích i cizích; psaní skupin bě/pě/vě/mě; oprava úvodního diktátu. 3) Psaní i/y v kořenech slov – lexikální pravopis; psaní i/y v koncovkách – morfologicky a syntakticky podmíněný pravopis. 4) Souhláskové skupiny; předložky a předpony s-/z-/vz-. 5 Hranice slov v písmu. 6) Interpunkce ve větě jednoduché. 7) Interpunkce v souvětí. 8) Psaní velkých písmen. 9) Psaní slov přejatých; zkratky a značky. 10) Problematické tvaroslovné jevy, dublety, aspekty stylistické diferenciace; problematické syntaktické jevy. (Pořadí i přesnou hodinovou dotaci probíraných témat si určují jednotliví vyučující.)
Literatura
  povinná literatura
 • Akademická pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (Variant.) : Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Hlavsa, 1998]. info
 • JANOVEC, Ladislav, Lucie BUŠOVÁ, Adéla ŘÍHOVÁ a Markéta ŠAMALOVÁ. Na co se často ptáte. Jak používat čárku a další interpunkční znaménka. Praha: Klett nakladatelství, 2006. 135 s. ISBN 80-86906-76-0. info
 • KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 879 s. ISBN 9788020014153. info
 • Pravidla českého pravopisu. Vydání 2. (s Dodatkem Mini. Praha: Academia, 2005. 391 stran. ISBN 802001327X. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Edited by Josef Filipec. 4. vyd. Praha: Academia, 2005. 647 s. ISBN 978-80-200-1446-7. info
 • ČERNÁ, Anna. Na co se nás často ptáte. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 807183260X. info
 • HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. Vyd. 26. Praha: Fortuna, 2002. 246 s. ISBN 8071685550. info
 • BRABCOVÁ, Radoslava. Novinky z pravopisu a tvarosloví. 2. dopl. vyd. Dobřichovice: Kava-Pech, 2000. 88 s. ISBN 80-85853-45-0. info
  doporučená literatura
 • Pravdová, M.-Svobodová, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014.
 • DOLEJŠÍ, Pavel. Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu : a navíc 240 pravopisných cvičení a diktátů zaměřených na psaní i/í a y/ý po souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem). 3., rozš. a upr. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, 2006. 177 s. ISBN 8086480801. info
 • HLAVÁČOVÁ, Eva a Bohumil SEDLÁČEK. Český pravopis s přehledem mluvnických a pravopisných pravidel, souhrnými cvičeními, diktáty a klíčem. Praha: Blug, 1996. 109 s. ISBN 80-85635-66-6. info
 • KAMIŠ, Karel. Procvičujeme pravopis podle Pravidel ve škole i doma : pro žáky základních škol. 2., upr. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 103 s. ISBN 8071682764. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Miroslav Grepl - Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 8071061344. info
 • HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995. 74 s. ISBN 808582793X. info
Výukové metody
Předmět má formu seminární výuky. Krátké teoretické výklady vyučujícího jsou kombinovány se samostatnou prací posluchačů zaměřenou na procvičení probíraných jevů. Studentům jsou ke každému probíranému tématu dány k dispozici e-learningové procvičovací úlohy a rozšiřující materiály (v e-learningové podpoře FF MU – Elfu). Materiál s cvičením do výuky si studenti Mgr. Šrámkové obstarávají z webu fakultního e-learningu (https://elf.phil.muni.cz/elf3/), zde se nacházejí též podrobné informace k organizační stránce výuky, k hodnocení závěrečného testu atd. Student musí být zapsán jak do kurzu samotného, tak do příslušné seminární skupiny.
Metody hodnocení
Znalosti studentů jsou prověřeny formou písemného zápočtového testu, který se skládá z diktátu a gramatické (doplňovací) části - podrobnější kritéria hodnocení testu viz https://elf.phil.muni.cz/elf3/. Podmínka přistoupení k zápočtovému testu: max. 2 absence (úvodní hodina se nepočítá) bez ohledu na jejich (ne)omluvení, aktivita ve výuce a plnění všech úkolů zadaných formou samostatné práce.
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/CJBB119