PSBB034 Základy krizové intervence

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Júlia Tkáčová (přednášející)
Mgr. Barbora Chlpeková (přednášející)
Garance
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 C51
Předpoklady
SOUHLAS
Předpokladem k absolvování předmětu je samostatné průběžné studium literatury uvedené v sylabu a aktivní účast na výuce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/12, pouze zareg.: 3/12
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou mít studenti základní informace o krizi, její typologii, a pomoci člověku v krizi. Seminář je prakticky zaměřený, studenti budou mít osvojeny základní dovednosti krizové intervence, a to především dovednost navázání kontaktu s klientem, mapování zakázky a práce s emocemi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu obeznámen se základy krizové intervence. Bude schopen popsat základní teoretické poznatky o krizi, definovat její vymezení a rozumět možnostem intervence. Bude schopen rozeznat a identifikovat specifika krizové intervence v různých situacích (pláč, úzkost, agrese), typech klientů (dětský klient, dospívající, dospělý) a rozumět základním zásadám pomoci člověku v krizi.
Osnova
 • Vymezení krize: Krize a její funkce v lidském životě, typy krizí, jejich průběh; Způsoby zvládání krizí, krizová intervence jako tvůrčí proces; Zásady krizové intervence: Navázaní kontaktu s klientem, mapování zakázky; Práce s emocemi: stud, pláč, úzkost, strach, hněv; Specifika krizové intervence při práci s dětmi a dospívajícími klienty; Specifika krizové intervence při práci se seniory; Vybraná témata řešená v krizové intervenci; Specifika práce v telefonické krizové intervence, chatové intervenci a intervenci tváři v tvář; Etika v rámci krizové intervence; Duševní hygiena krizového interventa.
Literatura
  povinná literatura
 • VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 543 s. ISBN 9788026202127. info
  doporučená literatura
 • BROŽ, Filip a Daniela VODÁČKOVÁ. Krizová intervence v kazuistikách. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 166 stran. ISBN 9788026208112. info
 • ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 195 s. ISBN 9788024726243. info
 • ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krize a krizová intervence : průběh krize, psychologická první pomoc, proces krizové intervence, krize jako šance a/nebo ztráta. Vydání 1. Praha: Grada, 2017. 285 stran. ISBN 9788024753270. info
 • KNOPPOVÁ, Daniela, Radvan BAHBOUH a Bohumila BAŠTECKÁ. Telefonická krizová intervence : linka důvěry. Praha: Nadace psychosociální pomoci REMEDIUM, 1997. 303 s. info
 • JEDLIČKA, Richard. Poruchy socializace u dětí a dospívajících : prevence životních selhání a krizová intervence. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 544 stran. ISBN 9788024754475. info
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická cvičení ve skupinách zaměřena na získání základních kompetencí a podávání zpětné vazby. Předpokládá se aktivní účast na praktické i teoretické části výuky.
Metody hodnocení
Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu jsou následující: 75% účast na výuce a aktivní přístup k teoretické i praktické části výuky. Závěreční hodnocení proběhne formou diskuze na stanovené téma.
Informace učitele
Výuka proběhne ve slovenštině. Pro úspěšné zapsání předmětu je potřebné podat žádost o výjimku k zapsání předmětu. Žádosti budou posuzovány od 1.2.2020.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PSBB034