VH_95b Seminář hudební estetiky a teorie II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Ludmila Krulišová (cvičící)
Mgr. Bc. Klára Hedvika Mühlová (cvičící)
Mgr. Terezie Najdekrová (cvičící)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
VH_01a Úvod do hudební vědy && VH_01b Hudební historiografie && VH_02a Proseminář hudební vědy I. && VH_02b Proseminář II. && VH_04 Hudební nauka &&(( VH_05 Harmonie ) || ( VH_05a Harmonie I. && VH_05b Harmonie II. ))&& VH_07 Hudební akustika && VH_08 Intonace && VH_09 Sluchová analýza
Hlavní důraz je kladen na estetickou tradici 20. století.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář nabízí možnost zabývat se historickými i metodologickými problémy hudební estetiky, sémiotiky a teorie komunikace a zkoumat z hlediska těchto disciplín procesy hudební tvorby, interpretace a recepce. Individuální badatelská práce studentů může být zaměřena též na sémantickou analýzu jednotlivých hudebních děl, na studium interakci hudby s jinými druhy umění a na sémantickou analýzu a hermeneutiku verbálních textů o hudbě. Navíc lze v rámci semináře vypracovávat referáty týkající se dějin esteticky a sémioticky orientovaného muzikologického myšlení.
Osnova
 • Posluchači si vyberou některé z uvedených témat a na seminářích budou průběžně referovat o výsledcích studia. Seminární cvičení se vztahuje k následujícím tematickým okruhům.
 • 1. Problematika vztahu hudební teorie a hudební estetiky.
 • 2. Funkční teorie a teorie stupňů (Sechter - Riemann) - rozdíly a paralely.
 • 3. Schenkerova teorie, estetika, ideologie, recepce Schenkerovy teorie (Schenkerovi žáci a "schenkerianismus"). Umění a ideologie.
 • Existují objektivní kritéria pro posouzení hudby 19.století? Rozporný obraz tohoto autora v různých zemích.
 • Co je na Schenkerově Schichtenlehre skutečně nového?
 • 4. Goethe a hudba, Goethův odkaz v hudební teorii a estetice (A.B. Marx, H. Schenker, A. Webern, A. Hába ad.)
 • Goethův vliv na hudební teorii 19. a 20. století.
 • 5. Busoniho Návrh nové estetiky hudebního umění: mikrointervalová hudba, boj o novou operu.
 • 6. Busoniho "junge Klassizität" a "alternativní moderna". Obrana vlastních textů před novými vykladači a krátké dějiny mikrointervalové hudby.
 • 7. Schönbergova hudební teorie a estetika. Rozdílné představy o vytváření uměleckého díla v autorově 2. a 3. tvůrčí periodě (tzv. volná atonalita a dodekafonie).
 • 8. Schönbergova "vídeňská" a "berlínská škola".
 • 9. Ernst Kurth: Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners "Tristan".
 • 10. August Halm: Von zwei Kulturen der Musik.
 • 11. Hábova Neue Harmonielehre (světově nejproslulejší dílo domácí hudební teorie?) - zaznamenává Hábova učebnice pouze autorovu individuální techniku (Šín), anebo je odrazem obecnějších stylových tendencí?
Literatura
 • FUKAČ, Jiří. Základy hudební sémiotiky. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. 303 s. ISBN 8021005661. info
 • FUKAČ, Jiří. Základy hudební sémiotiky. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. 233 s. ISBN 8021003731. info
 • FUKAČ, Jiří. Základy hudební sémiotiky. D. 3. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. ISBN 80-210-0567-X. info
 • FUKAČ, Jiří. Pojmosloví hudební komunikace. Vyd. 1. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, 1991. 114 s. ISBN 80-210-0245-X. info
Výukové metody
semináře; čtení textů
Metody hodnocení
seminární úkol; prezentace (80% účast)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/VH_95b