DSBcD Major (Diploma) B. A. Thesis Seminar

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (lecturer)
Mgr. Nina Jašková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Bc. Jiří Kouřil, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Bc. Jana Malaníková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Supplier department: Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The goal of the diploma seminar is to assist the student in completing the diploma thesis and prepare for its successful defence. The diploma thesis addresses a scholarly issue at a level appropriate to the Bachelor's degree.
Learning outcomes
In the diploma thesis the student must demonstrate the ability to work independently in keeping with academic standards, a knowledge and understanding of the relevant scholarly literature and the ability to analyze the issue under study.
Syllabus
 • The course consists of individual consultations with the thesis supervisor, depending on the specific demands of the degree program and thesis´ topic, and participation at the Thesis Seminar of the Department of Classical Studies. The seminar is organized as follows:
 • - formal requirements of the diploma thesis;
 • - presentation of the thesis structure and bibliography;
 • - presentation of a work-in-progress of the diploma thesis.
Literature
  recommended literature
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ and Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ and Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  not specified
 • Další literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce. | Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
Teaching methods
Individual advisor-student tutorial in methodology of writing the diploma thesis: synopsis, introduction, methods of text analysis, argumentation and conclusion. Presentation of the work-in-progress in the Thesis Seminar.
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of examination of particular parts of diploma-thesis and students ability to work out the advisors comments on it.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Note related to how often the course is taught: konzultace s vedoucím práce dle potřeby.
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/DSBcD