JPN320 Seminář k bakalářské diplomové práci

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
konzultace s vedoucí/m práce. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Mejzlíková (cvičící)
Mgr. Marek Mikeš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ivo Plšek, M.A., M. P. P. (cvičící)
Mgr. Zuzana Rozwalka (cvičící)
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD (cvičící)
Garance
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
JPN310 Příprava závěrečných prací
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Bez absolvování Textové přípravy JPN310 je možno kurz zapsat po obdržení výjimky od školitele.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava textu závěrečné písemné práce. Kurz si student zapisuje nejlépe v posledním semestru studia. Předpokladem úspěšného ukončení předmětu je předložení finálního textu závěrečné práce zpracovaného studentem podle doporučení vyučujícího. Předmět nemá pravidelnou výuku, je založen na samostatné práci studenta na textu práce podle zadání a na individuálních konzultacích s vyučujícími předmětu.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen definovat téma své závěrečné písemné práce; zdůvodnit kritéria výběru tématu, metod zpracování a zdrojů své závěrečné písemné práce; popsat metody, které použil při své práci; shrnout rámcový plán textu; sestavit seznam pramenné a sekundární literatury k tématu; prezentovat a obhajovat práci při ústní obhajobě před komisí.
Osnova
  • Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Literatura
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • Doporučená literatura se mění podle témat prací.
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
Výukové metody
Pravidelné individuální konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje zápočet na základě průběhu konzultací se studentem a na základě odevzdání hotového textu bakalářské diplomové práce se všemi obsahovými i formálními náležitostmi (viz níže). Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání hotového textu bakalářské diplomové práce vedoucímu prostřednictvím e-mailu do 18. 4. vč. pro obhajobu v červnu, do 15. 6. vč. pro obhajobu v září. Odevzdání hotového textu vedoucímu v těchto termínech je nezbytnou podmínkou udělení zápočtu za předmět JAP313 Seminář k bakalářské diplomové práci. Je na zodpovědnosti studenta, aby si rozvrhl plán práce a seznámil vedoucího s hotovým textem ve stanoveném termínu, aby mohly být před finálním odevzdáním práce do archivu v Informačním systému a v tištěné podobě provedeny případné úpravy na základě pokynů a podnětů vedoucího.
Informace učitele
Finální verze bakalářské diplomové práce se odevzdává v elektronické formě prostřednictvím Informačního systému a v jednom tištěném exempláři v pevné vazbě. Tištěná verze musí být psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy musejí být vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora, obsahem, průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a sekundární literatury. Rozsah bakalářské diplomové práce činí 70 000–80 000 znaků včetně mezer (cca 40–45 normovaných stran). Do rozsahu se započítávají poznámky pod čarou a bibliografie, přílohy se nezapočítávají. Povinnou součástí práce jsou české a cizojazyčné resumé (1 800 znaků včetně mezer) a český a cizojazyčný výčet klíčových slov. Tyto součásti práce se také samostatně odevzdávají do příslušných složek v archivu závěrečné práce v Informačním systému MU. Bakalářská diplomová práce pak musí být prostřednictvím sekretariátu Semináře japonských studií odevzdána v jednom knižně vázaném exempláři, a to nejpozději do 30. 4. pro obhajobu v červnu, nebo do 30. 6. / 20. 8. v případě řádného/opravného termínu obhajoby v září. Ve stejném termínu se práce odevzdává do archivu v Informačním systému. Na základě odevzdání finální verze do ISu a v tištěné podobě uděluje vedoucí zápočet za předmět JPN300 Bakalářská diplomová práce, čímž potvrzuje přijetí práce k obhajobě.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: konzultace s vedoucí/m práce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.