LMKX03 Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyžaduje se česky psaná práce na zadané téma v rozsahu minimálně 140 000 znaků.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit hypotézu, osnovu a časový plán literárněvědné kvalifikační práce
- vyhledat a zpracovávat relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce
- sbírat adekvátními metodami relevantní materiál výzkumu
- popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit sebraný materiál
- napsat kvalifikační práci v požadovaném rozsahu a standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na magisterské literárněvědné práce
Osnova
  • Diplomová práce řeší dílčí literárněvědný, intermediální, adaptační, translatologický a kulturální problém odpovídající typu studia. Autor v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce (zvládnutí příslušné odborné literatury, ústící v samostatně formulované závěry). Práce je hodnocena na základě posudků vedoucího práce a oponenta.
Literatura
  • Literatura je zadána po dohodě s vedoucím práce.
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Přijetí diplomové práce k obhajobě.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Získání příslušného počtu kreditů je podmíněno: a) absolvováním dvousemestrálního semináře k diplomové práci, b) odevzdáním diplomové práce vedoucímu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.