PHUZKPP3 Seminář k pedagogické praxi

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
10 hodin za semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jakub Vojta, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jakub Vojta, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 26. 3. 15:00–16:40 A11, Pá 21. 5. 15:00–16:40 A11
Předpoklady
PHUZKDF1 Didaktika fil. a ZSV/ON
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je analýza a reflexe pedagogické praxe.
Výstupy z učení
Po absolvování vyučovacích pokusů (pedagogické praxe) je student schopen analyzovat svoje didaktické působení a nacházet příčiny úspěchu/neúspěchu při práci ve třídě.
Osnova
  • 1. Výuková a výchovná role učitele v hodinách OSZ/ON. Praktické povinnosti učitele na střední škole
    2. Rozbory zkušeností z vyučovacího pokusů, které posluchači absolvují v rámci pedagogické praxe.
  • 140 h zpracování úkolů ze souvislé praxe
    40 h sdílení, analýza a reflexe praxe
Literatura
  • Rámcové vzdělávací programy pro střední školy
  • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Didaktika sekundární školy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 186 s. ISBN 8024405997. info
  • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. 148. ISBN 80-7315-039-5. info
  • MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: MU, 1993. info
Výukové metody
Seznamování se specifickými výukovými postupy v rámci předmětu OSZ/ON, náplň a metody práce ve volitelných seminářích na gymnáziu, projektová výuka. Pravidelnou součástí lekcí jsou rozbory výukových pokusů z pedagogické praxe a diskuse nad získanými zkušenostmi.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu:
Absolvování pedagogické praxe podle podmínek upřesněných v průběhu kursu Didaktika I. Písemná zpráva o zadaném didaktickém jevu, sledovaném během pedagogické praxe.
Informace učitele
DIDAKTIKA FILOZOFIE A OSZ/ON – požadavky ke zkoušce zkoušející: PhDr. Tomáš Měšťánek Zkouška probíhá ústní formou.
1) Rámcová znalost obsahu tematických celků OSZ pro gymnázia; obvyklé rozdělení do ročníků čtyřletého gymnázia.
2) Školní vzdělávací programy (na základě tzv. Rámcového vzdělávacího programu: viz www.rvp.cz (zejm. RVP GV).
3) Nová maturita podle zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) - ve znění novel.
4) Výukové metody.
5) Motivace a aktivizace žáků.
6) Fáze výuky v reálném průběhu vyučovací hodiny (+ časové rozvržení vyučovací hodiny).
7) Hodnocení a klasifikace žáků v jednotlivých částech OSZ/ON (formy, výhody, nevýhody, úskalí).
8) Vztahy mezi jednotlivými částmi OSZ/ON a dalšími vyučovacími předměty.
9) V jakém smyslu je třeba chápat OSZ/ON jako předmět „politický“ a „apolitický“?
10) Jak byste koncipoval(a) úvodní hodinu (hodiny) dílčí discipliny OSZ – Základy psychologie (...sociologie, ...politologie, ...práva, ...ekonomie, ...filozofie (+ etiky))? Možná (obvyklá) zařazení do kontextu výuky OSZ, motivační hlediska apod. Pozn.: Úkol se zadává tak, aby nekorespondoval se studijním oborem zkoušeného.

Pro účely zkoušky si prostudujte (kromě informací z metodického semináře) tyto publikace:
- Maňák, J.: Nárys didaktiky. PedF MU, Brno 1997 (nebo novější vydání) – zejm. kap. Typy výuky, Fáze výuky, Technologie výuky
- Maňák, J. – Švec, V.:Výukové metody. Paido 2003
- Švec, V. a kol.: Cesty k učitelské profesi: utváření a rozvíjení ped. dovedností. Brno 2002
- Kalhous, Zd. – Obst, O.: Didaktika sekundární školy. UP, Olomouc 2003 (nebo jiné vydání), zejm. kapitoly Výukové metody, Hodnocení výsledků výuky
- Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 2002 – zejm. kap. 5 Motivace
- ...(případně ještě jiné podobné publikace).
dokumenty:
- Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. MŠMT ČR 2001
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v České republice. MŠMT ČR 2002
- zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)- ve znění novel
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.