PO1A002 Jazykový seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/6/2. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (přednášející)
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 L35
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PO1A002/01: St 8:00–9:40 L34, M. Baptista Nery Plch
Předpoklady
PO1A001 Jazykový seminář I
Absolvovaný Jazykový seminář I. Frequencia do Seminário de Língua I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je rozšíření znalostí z Jazykového semináře I (upevnění gramatických znalostí a rozšiřování slovní zásoby). Vstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce: A1. Výstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce: A2. O seminário tem por objectivo a aquisicao dos conhecimentos elementares a nível de estruturas gramaticais do léxico.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu bude student schopen: - Pochopení problémů při používání jednoduchého jazyka a známých předmětů - Zeptat se na jednoduché informace a komunikovat v jednoduchých situacích z každodenního života nebo se účastnit krátkých rozhovorů o známých tématech - číst a pochopit texty, ve kterých převažuje aktuální jazyk nebo příbuzné známé motivy. - porozumět popisům událostí, pocitům, přáním. - použít řadu výrazů a frází, které mluví jednoduše o rodině, o životních podmínkách, o škole a aktuálním zaměstnání - psát krátké a jednoduché zprávy, popsat lidi, prostor No final do curso, o aluno será capaz de : - Comprender questões quando é usada uma linguagem simples e os assuntos lhe são familiares -Pedir simples informações e comunicar em situações simplesdo dia-a-dia ou participar em breves conversas sobre teams conhecidos - Ler e compreender textos em que predomine uma linguagem corrente ou relacionada com temas conhecidos. - compreender descrições de acontecimentos, sentimentos, desejos. - utilizar uma serie de expressões e frases para falar de forma simples da família, das condições de vida, do percurso escolar e do trabalho actual - escrever mensagens curtas e simples, descrever pessoas, espaço
Osnova
 • V semináři jsou prohlubovány základní znalosti získané v průběhu Jazykového semináře I. Probírané lekce z učebnice jsou v hodinách doplňovány pracovními listy a vybranými texty, související s danou problematikou. Je očekávána aktivní účast studenta. O manual seguido será complementado com curtos textos e folhas de trabalho de forma a praticar activamente e a alargar os conhecimentos a outros temas e aperfeicoar os fenómenos gramaticais estudados.
Literatura
  povinná literatura
 • João Malaca Casteleiro,Maria Luís Coelho e Carla Oliveira, Aprender Português Nível A1/A2 Com CD áudio Português para Estrangeiros, edição: Texto Editores, julho de 2006 ‧.: isbn: 9789724747545
 • Gramática Aplicada Português Língua Estrangeira - A1/A2/B1 de Carla Oliveira e Luísa Coelho edição: Texto Editores, maio de 2014 ‧ isbn: 9789724746036
 • Caderno de Exercícios Aprender Português Níveis A1/A2 de João Malaca Casteleiro, Maria José Ballmann, Maria Luísa Coelho e Carla Oliveira Editor: Texto Editores: julho de 2006
  doporučená literatura
 • J.Jindrová: Portugalština,LEDA 2001
 • J.M.Casteleiro: Lusofonia I, Didactica - Icalp Ed.
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů, při kterých jsou rozebírány texty, jak po stránce gramatické, tak i lexikální. Cvičení zaměřená na probíranou látku. Cada aula é estruturada em 3 competências: leitura - compreensão - leitura - compreenão oral - gramática. Conta-se com a participação activa e trabalho autónomo do estudante: leitura e escuta ,execução de tarefas e exercícios vários.
Metody hodnocení
Seminář, nepovinná účast;Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části, obsahující probranou látku v Jazykovém semináři I a II. Exame - teste escrito e oral-temas abordados durante os dois semestres.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Podmínkou pro zápis do Jazykového semináře II je získání zápočtu z Jazykového semináře I.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/PO1A002