PSBB027 Poruchy řeči a komunikace

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Petra Hoffmannová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 16:00–19:40 C42
Předpoklady
PSBA010 Neurovědy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/10, pouze zareg.: 0/10
Jiné omezení: pro studenty 3. ročníku
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit uchazeče s tématem poruch řeči, se kterými se lze v praxi setkat jak v klinickém, tak v poradenském prostředí. Každé setkání bude zaměřeno na některou z poruch z oblasti dětské a dospělé klinické psychologie. Uchazeč získá nejen teoretický základ, ale díky kazuistikám a názorným ukázkám jednotlivých testových metod, také praktické zkušenosti. Dále je kladen důraz také na porozumění provázanosti odborností a seznámení s následnou péčí pacientů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat hlavní symptomy řečových poruch a zařadit je ke správné nosologické jednotce
- porozumět faktorům podílejícím se na vzniku poruch řeči a komunikace
- správně určit diferenciální diagnostiku u dětských poruch řeči a komunikace
- vytvořit terapeutickou hodinu pro děti s poruchami řeči a komunikace
Osnova
 • Neuropsychologické aspekty řeči • Etiologie • Průnik odborností – léčba • Psychologické vyšetření • Afázie • Vývojová dysfázie x Opožděný vývoj řeči • Mutismus • Balbuties • Nejčastější komorbidity – apraxie, alexie,agrafie,poruchy učení,ADHD • Terapie a následná péče
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠKODOVÁ, Eva, Ivan JEDLIČKA a KOL. Klinická logopedie. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2007. 615 s. ISBN 978-80-7367-340-6. info
  neurčeno
 • CSÉFALVAY, Zsolt a Viktor LECHTA. Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Translated by Magda Wdowyczynová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 228 s. ISBN 9788026203643. info
 • KULIŠŤÁK, Petr. Neuropsychologie. 2., aktualiz. a přeprac. vy. Praha: Portál, 2011. 380 s. ISBN 9788073678913. info
 • CSÉFALVAY, Zsolt. Terapie afázie : teorie a případové studie. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 175 s. ISBN 9788073673161. info
 • ŘÍČAN, Pavel a Dana KREJČÍŘOVÁ. Dětská klinická psychologie. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 603 s. ISBN 8024710498. info
 • PREISS, Marek a Hana KUČEROVÁ. Neuropsychologie v neurologii. Praha: Grada, 2006. 362 s. Psyché. ISBN 80-247-0843-4. info
Výukové metody
Diskuze, kazuistiky, prezentace samostatné práce, četba odborné literatury, závěrečný test.
Metody hodnocení
Ověření znalostí skrze pravidelnou skupinovou diskuzí, skupinový referát, závěrečný test, 80% docházka.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/PSBB027