UZHIA03II Pedagogická praxe v rámci didaktiky dějepisu II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/140/100. Souvislá praxe 140 hodin blokově ve škole; příprava studenta. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
Garance
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
UZHIA01I Didaktika dějepisu I
UZHIA01I Didaktika dějepisu I; UZHIA01II Didaktika dějepisu II; UZHIA02I Didaktika dějin kultury I; UZHIA02II Didaktika dějin kultury II; UZHIA03 Didaktická dílna
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je ověření teoretických znalostí a dovedností z oblasti didaktiky, psychologie a pedagogiky v praktické výuce.
Výstupy z učení
Převažuje zde vlastní a individualizovaná výuka a příprava na ni, student se také podílí na přípravě a realizaci exkurzí a dalších činností, které jsou spojeny s chodem školy a výkonem profese učitele. Zpracování zprávy o průběhu druhé fáze praxe.
Osnova
 • Didaktické dovednosti v praxi.
 • Povinnosti pedagoga a chod školy.
 • Specifický přístup ke studentům s poruchami učení
 • 30 h vlastní výuky a doučování; 20 h výuka v tandemu; 70 h příprava; 130 h další činnosti (náslechy, reflexe, asistence, exkurze)
Literatura
  povinná literatura
 • Rámcové vzdělávací programy MŠMT
 • STRADLING, Robert. Jak učit evropské dějiny 20. století. Praha, MŠMT 2014.
 • LABISCHOVÁ, Denisa a Blažena GRACOVÁ. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. 276 s. ISBN 9788073685843. info
 • JULÍNEK, Stanislav. Základy oborové didaktiky dějepisu. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-3495-2. info
  doporučená literatura
 • Dejepis21.cz Dějepis v 21. století (vzdělávací portál; online). Dostupné z: http://www.dejepis21.cz/.
 • STRADLING, Robert. Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele. Praha, MŠMT 2004.
 • ČINÁTL, Kamil a Jaroslav PINKAS. Dějiny ve filmu : film ve výuce dějepisu. Vyd. 1. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. 248 s. ISBN 9788087912119. info
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2009. 481 s. ISBN 9788073675035. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. 148. ISBN 80-7315-039-5. info
 • Metodické inspirace : dějepis ve škole : ze zkušeností učitelů základních a středních škol. Praha: ASUD Asociace učitelů dějepisu ČR, 1998. 156 s. : i. info
 • PRŮCHA, Jan. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média : příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1998. 148 s. ISBN 8085931494. info
 • BENEŠ, Zdeněk. Historický text a historická kultura. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 224 s. ISBN 8071841269. info
 • Úvod do teorie a praxe výuky dějepisu. Edited by Stanislav Julínek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 155 s. ISBN 8021012250. info
 • MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky [Maňák, 1993]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 111 s. ISBN 80-210-0210-731. info
 • ČAPEK, Vratislav. Didaktika dějepisu. 1, Teorie a metodologie didaktiky dějepisu. 1. vyd. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 271 s. info
Výukové metody
Výkon praxe na SŠ, pohovor.
Metody hodnocení
Zápočet na základě zprávy o průběhu druhé fáze praxe a pohovoru s vyučujícím.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022.