DPS003 Školní didaktika

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
blokově. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Navrátilová, DiS. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Předpoklady
DPS002 Školní pedagogika || UZB002 Školní pedagogika || SUP002 Školní pedagogika || SUK002 Školní pedagogika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: !UZB003
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz poskytuje přehled o základních problémech přípravy, realizace a řízení vyučování. Nejprve budou studenti seznámeni s otázkami a problémy přípravy vyučování: stanovení cílů výuky, výběr učiva, volba vyučovacích metod a didaktických prostředků. Dále se budeme zabývat realizací vyučování, tedy zejména řízením výuky: stanovení pravidel, pozitivní motivace žáků, ne/kázeň, řešení konfliktů. Diskutováno bude i téma hodnocení, a to nejen žáků, ale i učitelů a zejména rozvoj jejich sebekritické reflexe. Předpokládá se aktivní zapojení studentů v seminářích, formulace vlastních názorů na řešení výchovně-vzdělávacích situací.
Osnova
 • 1. Didaktika: vymezení, předmět, struktura, obecná a školní, předmětové, různá pojetí
 • 2. Teorie vzdělávání
 • 3. Didaktické cíle: klasifikace, formulace, práce s cíli ve výuce
 • 4. Kurikulum: vymezení, druhy kurikula, kurikulární reforma
 • 5. Učivo: struktura, analýza učiva, učební úlohy
 • 6. Didaktické principy/zásady
 • 7. Fáze výuky, vyučovací hodina
 • 8. Příprava na výuku
 • 9. Didaktické prostředky: tradiční a moderní
 • 10. Metody a formy výuky: základní klasifikace, charakteristiky jednotlivých metod
 • 11. Učitel a žák jako činitelé výuky
 • 12. Hodnocení, klasifikace a zkoušení žáků
 • 13. Poruchy učení
Literatura
  povinná literatura
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 178 s. ISBN 8070679204. info
 • Moderní vyučování. Edited by Geoffrey Petty, Translated by Štěpán Kovařík. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. info
  neurčeno
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216-5. info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy :jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. 1. vyd. Praha: Portál, 1994. 289 s. ISBN 80-7178-014-6. info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině :jak pracovat s kurikulem. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 416 s. ISBN 80-7178-127-4. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika, Radek MARUŠÁK a Olga KRÁLOVÁ. Dramatická výchova v kurikulu současné školy. Vyd. 1. Praha: Portál, s.r.o., 2008. 128 s. ISBN 978-80-7367-472-4. URL info
Výukové metody
Kurz je organizován jako přednáška, docházka je nepovinná.
Metody hodnocení
Informace o nezbytných úkolech jsou poskytovány na první hodině a také v ELFu, ISu. Předmět je ukončen závěrečným testem.
Informace učitele
Rozvrh je k dispozici na webových stránkách Ústavu pedagogických věd.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.