DU1706a First year thesis

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres (seminar tutor)
Annalisa Moraschi, MA (seminar tutor)
Mgr. Pavol Múdry (seminar tutor)
Mgr. Kateřina Vajdáková (seminar tutor)
Mgr. Lenka Vrlíková (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres
Department of Art History - Faculty of Arts
Contact Person: prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres
Supplier department: Department of Art History - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vypracování písemné postupové práce (v rozsahu cca 20 000 znaků) sestávající z kritické analýzy literatury, uměleckohistorického popisu a interpretace vybraného uměleckého díla nebo architektury.
Syllabus (in Czech)
  • Kritická analýza literatury, uměleckohistorický popis a interpretace vybraného díla nebo architektury, které si student vybral již v podzimním semestru a jež zná z autopsie, nikoliv z reprodukce. Výsledná práce má charakter poučené kompilace napsané na základě studia díla z autopsie a díky údajům odborné literatury.
Literature
    recommended literature
  • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • HOLOUŠOVÁ, Drahomíra. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 110 s. ISBN 8070678410. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Teaching methods
Monologic lecture, individual work of the student and continuous consultations.
Assessment methods (in Czech)
Postupová písemná práce. Hodnocen bude jak obsahový záměr a zvládnutí heuristiky, tak jazyková správnost (pravopisné a jiné jazykové chyby), a dále formální úprava, dodržení citační normy, odkazy a bibliografie.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Úspěšné zkoušky podmiňuje složení PZk
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Note related to how often the course is taught: Konzultace.
General note: Předmět je nutné zapsat v prvním, propedeutickém roku studia.
Information on the extent and intensity of the course: Konzultace.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021, Spring 2023.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/DU1706a