LJ404 Jazyky a písma ant. Středomoří (Itálie)

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 13:00–13:50 A24
Předpoklady
Kurz je určen pro studenty FF, zvl. pro studenty všech oborů Ústavu klasických studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je podat studentům soustavný výklad o jazycích staré Itálie se zaměřením na archaické epigrafické doklady.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé jazyky, kterými se mluvilo ve staré Itálii ve druhé polovině 1. tis. př. Kr. Studenti budou umět poznat epigrafické doklady latiny, falištiny, etruštiny, umberštiny, jihopikénštiny, oštiny a venetštiny. Budou umět přečíst originální texty a komentovat hlavní paleografické zvláštnosti a diskutovat o jejich obsahu v širším kontextu písemných tradic staré Itálie.
Osnova
 • 1. Místo latiny mezi indoevropskými jazyky.
 • 2. Jazyky ve staré Itálii v 1. tis. př. Kr.; jejich topografie a stupeň autochthonnosti.
 • 3. Počátky písma v Itálii; šíření řecké alfabety, její převzetí Etrusky a zprostředkování dalším kmenům ve staré Itálii.
 • 4.-5. Problém etruštiny (míra indoevropských elementů; míra autochthonnosti); písemné doložení, nástin systému jazyka (s ukázkami).
 • 6. Ostatní staroitalské jazyky neindoevropského původu: severopikénština, rétština, sikánština, ligurština, punština.
 • 7.-8. Klasifikace tzv. paleoitalských indoevropských jazyků: latina, faliština, umberština, jihopikénština, jazyky sabellské, oština, venétština, sikulština; jejich zájemný vztah (s ukázkami).
 • 9. Další indoevropské jazyky staré Itálie (keltština, lepontština; messapština; řečtina).
 • 10. Různé vrstvy v latinské slovní zásobě: indoevropská, středomořský substrát, různé adstráty; přejatá slova v latině; vlastní slovotvorba na protolatinských základech; specifické zdroje latinské slovní zásoby: zemědělství, pastevectví, kult aj.
 • 11. Otázka dialektů v rané latině (vztah latiny k falištině, k Praeneste); postavení Říma v raném Latiu; otázka mnohojazyčnosti v centrech střední a jižní Itálie; míra vzájemného ovlivňování.
 • 12.-13. Nejstarší latinské nápisy (od 7. stol do 5. stol. př. Kr., s výkladem textů) - před velkou mezerou v nápisném doložení mezi 450 a 350 př. Kr.
 • 14.-15. Charakteristika archaické latiny na základě četby archaických nápisů a literárních fragmentů z časového rozpětí od 2. pol. třetího do 90. let prvního stol. př. Kr.
Literatura
  povinná literatura
 • URBANOVÁ, Daniela a Václav BLAŽEK. Národy starověké Itálie, jejich jazyky a písma. Brno: Host, 2008. 328 s. ISBN 978-80-7294-292-3. info
 • PULTROVÁ, Lucie, Daniela URBANOVÁ, Marie MALÁ a Jiří ŠUBRT. Archaická latina. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006. 82 s. učební texty. ISBN 80-246-1165-1. info
  doporučená literatura
 • PISANI, V. Le lingue dell`Italia antica oltre il latino. Roma, 1964. info
 • VINE, B. Studies in Archaic Latin Inscriptions. Innsbruck, 1993. info
 • BURIAN, Jan a Pavel OLIVA. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s. info
 • PROSDOCIMI, A. L. a M. PANDOLFINI. Alfabetari e insegnamento della scrittura in Etruria e nell`Italia antica. Firenze, 1990. info
  neurčeno
 • WACHTER, R. Altlateinische Inschriften. Bern, 1987. info
 • RAMAT, A. G. a P. RAMAT. Le lingue indoeuropee. Roma, 1993. info
 • VETTER, E. Handbuch der italienischen Dialekte. Heidelberg, 1953. info
 • MEISER, G. Lautgeschichte der umbrischen Sprache. Innsbruck, 1986. info
 • CRISTOFANI, M. Introduzione all`etrusco. Firenze, 1991. info
Výukové metody
Přednáška s prezentacemi.
Metody hodnocení
Vyžaduje se aktivní účast na přednášce, zápočet se uděluje na základě záverečného písemného testu. Písemná zkouška skládající se z 5 otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny. Požadovaná úspěšnost 75 %.
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf/course/enrol.php?id=670
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/LJ404