PJN107 Základy polské gramatiky II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:40 D33
Předpoklady
PJN102 Polština – jazykový kurz I
Kurz je určen pro studenty polonistiky s nižší úrovní jazykové kompetence (A1-A2)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz pokračuje ve výkladu základních informací o polské deklinaci, konjugaci, slovotvorbě a syntaxi. S gramatickými jevy se posluchači seznamují prostřednictvím textů, ilustrujících jejich funkční charakteristiky a zapojení do kontextu. Součástí výuky jsou gramatická cvičení, jejichž cílem je zautomatizovat používání jednotlivých gramatických struktur.
Výstupy z učení
Po ukończeniu przedmiotu student będzie w stanie:
- zrozumieć i wyjaśnić konstrukcje gramatyczne odpowiednie do poziomu nauczania
- wykorzystać zdobyte informacje i leksykę w komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka
- utworzyć poprawne gramatycznie konstrukcje językowe
- interpretować teksty kultury języka polskiego
- poprawnie pisać, czytać i mówić w języku polskim
- znać zasady rządzące ortografią polską
Osnova
 • Nominativ a akuzativ pl. substantiv, adjektiv a osobních zájmen
 • Konjugace nepravidelného slovesa powinien
 • Používání sloves prosić, musieć, trzeba, warto, powinien
 • Budoucí čas dokonavých a nedokonavých sloves
 • Dativ osobních zájmen
 • Tvoření příslovcí
 • Systém předložek a jejich používání
 • Stupňování adjektiv a příslovcí
 • Časové a prostorové vztahy v syntaktických konstrukcích
 • Podmiňovací způsob
 • Genitiv pl. substantiv a adjektiv
 • Číslovky - deklinace a používání
Literatura
  povinná literatura
 • MACHOWSKA, Joanna Katarzyna. Gramatyka? Dlaczego nie?! : ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1. Kraków: Universitas, 2013. 262 s. ISBN 9788324222643. info
 • PYZIK, Józef. Iśc czy jechać? : ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu. Kraków: Universitas, 2007. 229 s. ISBN 9788324207497. info
 • PYZIK, Józef. Przygoda z gramatyką : fleksja i słowotwórstwo imion : ćwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemców. Kraków: Universitas, 2006. 462 s. ISBN 8324206817. info
 • MĘDAK, Stanisław. Liczebnik też się liczy! : [gramatyka liczebnika z ćwiczeniam : poziom średni ogólny]. Wyd. 1. Kraków: Universitas, 2004. 251 s. ISBN 832420234X. info
  doporučená literatura
 • MĘDAK, Stanisław. Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich. Wyd. 1. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2004. 363 s. ISBN 8324202269. info
 • MĘDAK, Stanisław. Słownik odmiany rzeczowników polskich : podręczny słownik języka polskiego. Wyd. 1. Kraków: Universitas, 2003. 321 s. ISBN 8370525334. info
 • GARNCAREK, Piotr. Czas na czasownik : ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego. Wyd. 2. Kraków: TAiWPN Universitas, 2002. 221 s. ISBN 8324201319. info
Výukové metody
Przygotowanie teoretyczne, ćwiczenia pisemne i ustne, projekty grupowe, zadania domowe, konwersacja.
Metody hodnocení
Písemná zkouška (úspěšnost min. 70 %). Kontrolní testy v průběhu semestru. Povoleny jsou max. dvě neomluvené absence.
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.