PJN109 Základy práva pro slavisty II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 B2.33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s oborem v jeho základním rozsahu. Výuka zahrnuje soutěžní právo v dělení na právní ochranu soutěžního prostředí a nekalou soutěž, dále výklad o právní úpravě postavení podnikatelských subjektů (zvláště obchodních společností), výklad o závazkových vztazích a seznámení se základy práva cenných papírů. Výuka na přednáškách směřuje k nabytí vědomostí tvořících teoretický základ oboru a k dovednosti orientovat se v zákonné úpravě a aplikovat ustanovení zákona. Na konci tohoto kursu budou studenti schopni porozumět v základech právní úpravě obchodních společností, hospodářské soutěže, závazkových vztahů a cenných papírů, tuto úpravu budou umět vysvětlit a aplikovat ji na konkrétní případy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu studenti budou schopni orientovat se na základní úrovni v soukromoprávních předpisech (zejména občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích), také v některých veřejnoprávních předpisech (zákon o veřejných rejstřících, zákon o ochraně hospodářské soutěže aj.) a dokáží je aplikovat na konkretní případy z praxe (např. založení obchodní korporace, uzavírání smluv mezi podnikateli, nekalá soutěž, kartelové dohody soutěžitelů, vystavení směnky apod.).
Osnova
  • 1. Úvod do obchodního práva, prameny obchodního práva 2. Subjekty obchodního práva - přehled 3. Podnikatel, jednání podnikatele 4. Obchodní firma, obchodní rejstřík 5. Obecná úprava obchodních společností 6. Osobní obchodní společnosti 7. Kapitálové obchodní společnosti 8. Zásady soukromého práva a jejich uplatnění v obchodním právu 9. Závazkové vztahy mezi podnikateli 10. Vznik závazků 11. Zajištění závazků 12. Zánik závazků 13. Odpovědnostní vztahy 14. Charakteristika smluvních typů, zejména kupní smlouvy a smlouvy o dílo 15. Charakteristika soutěžního práva a soutěžního chování 16. Nekalá soutěž 17. Pojem cenný papír a klasifikace cenných papírů 18. Směnky
Literatura
    doporučená literatura
  • BEJČEK, Josef, Josef ŠILHÁN a KOLEKTIV. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2015. 539 s. ISBN 978-80-7400-574-9. info
  • KOTÁSEK, Josef. Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek: Právo cenných papírů. In Právo cenných papírů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 117-220. ISBN 978-80-7400-515-2. info
  • BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Eva TOMÁŠKOVÁ, Eva VEČERKOVÁ, Josef ŠILHÁN, Jaromír KOŽIAK a Radek RUBAN. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. první. Praha: C. H. Beck Praha, 2014. 410 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-547-3. info
  • POKORNÁ, Jarmila, Eva TOMÁŠKOVÁ, Alena KERLINOVÁ, Jan LASÁK, Milan PEKÁREK, Jaromír KOŽIAK, Alena POKORNÁ, Tomáš DVOŘÁK a Josef HOLEJŠOVSKÝ. Obchodní společnosti a družstva. první. Praha: C. H. Beck Praha, 2014. 448 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-475-9. info
Výukové metody
Přednášky mají účel poznávací; uvádí se současná právní úprava podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (OZ), a podle zákona č. 90/2012 Sb.,o obchodních korporacích (ZOK), a také judikatura i konkrétní příklady.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou. Zkušební otázky jsou obsahově pokryty přednáškami a předepsanou literaturou. Písemná zkouška je hodnocena týž den při ústním zkoušení. Zásadně se zkouší podle stavu právní úpravy účinné v den konání zkoušky, tj. zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ), a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (ZOK).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PJN109