PSBB006 Gerontopsychologie v praxi

Filozofická fakulta
jaro 2022

Předmět se v období jaro 2022 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 6 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/6, pouze zareg.: 0/6
Jiné omezení: Předmět je určen pro studenty od 3. ročníku.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Povinně volitelný kurz Gerontopsychologie v praxi je zaměřen na specifika gerontopsychologie. Studenti se seznámí se základními a nejnovějšími poznatky této speciální psychologické vědní disciplíny a s možnostmi aplikace jejích teoretických poznatků k praktické práci pod supervizí s klienty v Domově Naděje Brno-Vinohrady.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1) Znát a vysvětlit základní pojmy z oblasti gerontopsychologie (specifika Alzheimerovy choroby a demencí – původ, projevy, rizika a možnosti terapie; základy ergoterapie...).
2) Použít získané teoretické informace k praktické práci pod supervizí s klienty v Domově Naděje Brno-Vinohrady (muzikoterapie, rukodělné práce, výtvarné činnosti,skupinové i induviduální cvičení, doprovod).
3) Vytvořit vhodné terapeutické postupy pro jednotlivé klienty (např: tvorba programů pro trénování paměti)
Osnova
 • 1. Seznámení účastníků se základními pravidly a požadavky předmětu.
 • 2. Poskytnutí základních teoretických informací z oblasti gerontopsychologie - vymezení pojmu, terminologie, oblasti.
 • 3. Specifika Alzheimerovy choroby.
 • 4. Demence – původ, projevy, rizika a možnosti léčby a terapie.
 • 5. Základy ergoterapie.
 • 6. Exkurze na specializované pracoviště.
 • 7. Praktické ukázky terapeutických postupů a technik v rámci exkurzí.
Literatura
 • JIRÁK, Roman, Iva HOLMEROVÁ a Claudia BORZOVÁ. Demence a jiné poruchy paměti : komunikace a každodenní péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 164 s. ISBN 9788024724546. info
 • KLUCKÁ, Jana a Pavla VOLFOVÁ. Kognitivní trénink v praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 150 s. ISBN 9788024726083. info
 • HOSCHL, Cyril, Jan LIBIGER a Jaromír ŠVESTKA. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Tigis, 2002. 895 s. ISBN 80-900130-1-5. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 353 s. ISBN 8071848034. info
Výukové metody
Přednášky, skupinové práce, diskuze, exkurze, práce s odbornou literaturou.
Metody hodnocení
Požadavky ukončení:
1. Aktivní účast na výuce - min. 80%
2. Spolupráce s Domovem Naděje Brno-Vinohrady v rámci seminárních hodin.
3. Zpracování reflexe z praxe s popisem osobního přínosu nebo důležitých momentů stáže (rozsah 1-2 strany).
4. Zpracování stručného shrnutí povinné četby s reflexí informací, které byly pro praxi nejpodstatnější.
Informace učitele
Teoretická část výuky probíhá blokově, praktická část výuky probíhá 1 za 14 dní v zařízení Domov Naděje.
Jedná se o převážně praktický předmět. Nutná účast na teoretické části předmětu.
http://www.nadeje.cz/brno/index.php?show=clanek&id=Dum-Nadeje-Brno-Vinohrady
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PSBB006