PSBB017 Praxe v sociální péči II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/5. praxe 5 dní. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxe v sociální péči II:
Jako povinně volitelný kurz obsahově navazuje na povinný předmět Praxe v sociální péči I. Praxe je zaměřena na specifika sociální práce při zvládání obtížných sociálních situací s ohledem na sociální fungování klienta v těchto situacích. Cílem praxe je seznámit se s běžným provozem pracoviště, pomoci tam, kde je potřeba, a obohatit se o poznání i některých stinných stránek lidského života.
Výstupy z učení
Po absolvování praxe student bude ovládat některé vhodné způsoby práce s klienty příslušné instituce a dokáže využít získané poznatky a zkušenosti pro konkrétní práci s těmito klienty. Student bude schopen zhodnotit absolvovanou praxi s ohledem na její přínos pro jeho osobní rozvoj.
Osnova
 • Praxe je neplacená a student při ní vykonává nekvalifikovanou práci pomocného charakteru. Student si může domluvit praxi na příslušných pracovištích (např. pečovatelská služba, domovy důchodců, hospice, charitativní organizace, diagnostický ústav, dětské domovy apod.) dle vlastní volby (např. v místě svého bydliště). Student absolvuje praxi zásadně mimo výuku (např. ve zkouškovém období, o prázdninách, o víkendu apod.) - tzn. praxi lze vykonávat i během semestru, může tedy být absolvována ve dnech, kdy neprobíhají přednášky a semináře (tedy doba konání praxe by se neměla krýt se školním rozvrhem). Student si vybere pro absolvování praxe pracoviště jiné, než kde absolvoval praxi v rámci povinného předmětu. Seznam některých pracovišť, kde je možno absolvovat praxi v oblasti sociální péče, je vyvěšen na www-stránkách Psychologického ústavu, příp. je k nahlédnutí u garanta praxe. Protokol o absolvované praxi v sociální péči lze získat na webových stránkách Psychologického ústavu - viz soubory ke stažení
 • (https://psych.phil.muni.cz/studium/praxe
 • https://psych.phil.muni.cz/media/3121618/protokol_socialni_pece.pdf).
Literatura
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. Vyd. 7., V Portálu 6. Praha: Portál, 2013. 147 s. ISBN 9788026205289. info
 • Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Edited by Oldřich Matoušek - Pavla Kodymová - Jana Koláčková. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 351 s. ISBN 9788073678180. URL info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 380 s. ISBN 9788073675028. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 309 s. ISBN 9788073673314. info
 • ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat : učebnice metod sociální praxe. Vyd. 3., v Sociologickém na. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 128 s. ISBN 9788086429366. info
 • Aplikovaná sociální psychologie. Edited by Růžena Komárková - Ivan Slaměník - Jozef Výrost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 224 s. ISBN 8024701804. info
 • Aplikovaná sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 260 s. ISBN 8024700425. info
 • Aplikovaná sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 383 s. ISBN 8071782696. info
Výukové metody
praxe - 5 dní (tj. 40 hodin)
Metody hodnocení
Podmínky pro získání zápočtu z praxe:
1) potvrzení s razítkem a podpisem odpovědné osoby příslušného pracoviště o absolvování praxe (slovní zhodnocení praktikanta - čím se v průběhu praxe zabýval a jak se projevoval),
2) stručná zpráva o vlastní činnosti praktikanta na pracovišti v rozsahu 1-2 stran potvrzená odpovědnou osobou,
3) vlastní písemné zhodnocení praxe praktikantem - přínos pro osobní rozvoj (v rozsahu 1-2 stran).
výstup: zápočet
Informace učitele
Podle Studijního a zkušebního řádu MU existuje povinnost archivovat veškeré písemné materiály po dobu 6 měsíců od konce zkouškového období příslušného semestru.
D o p o r u č u j e m e studentům uchovávat v kopii potvrzené protokoly o praxi i další písemné materiály, které jsou předpokladem k udělení zápočtu.
Odůvodnění doporučení: Pokud chce absolvent pokračovat v profesní kariéře především v EU, jsou tyto dokumenty v poslední době v některých zemích striktně vyžadovány.
Pozn.:
Protokoly (3 dokumenty) o praxi v tištěné podobě odevzdat do pracovny dr. Z. Stránské (příp. i do obálky na dveřích pracovny dr. Z. Stránské) nebo na sekretariát PsÚ v době úředních hodin.
Protokoly o praxi v tištěné podobě lze také zaslat poštou na adresu Psychologického ústavu FF MU.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.