PSBB037 Počítačově podporovaný kvalitativní výzkum

Filozofická fakulta
jaro 2022

Předmět se v období jaro 2022 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
PSBA016 Metodologie psychologie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na základní kurz PS_BA016 Metodologie psychologie II. Cílem kurzu je rozšířit kompetence studentů z oblasti kvalitativní metodologie o schopnost samostatně provádět kvalitativní analýzu textových (případně vizuálních a/nebo audiovizuálních) dokumentů prostřednictvím specializovaného kvalitativně metodologického software (program Atlas.TI).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy počítačově podporovaného kvalitativního výzkumu,
- praktikovat základní základní dovednosti počítačově podporovaného kvalitativního výzkumu: data management, segmentace textu, kódování, psaní komentářů a poznámek atd.,
- praktikovat pokročilé metody a postupy počítačově podporovaného kvalitativního výzkumu: konceptuální práce s kódy, komplexní vyhledávání, vizualizace atd.,
- pracovat s programy počítačově podporovaného kvalitativního výzkumu systematicky v kontextu metodických a strategických otázek kvalitativní analýzy (zakotvená teorie),
- realizovat techniky kvalitativní analýzy dat v prostředí specializovaného software (získané kompetence jsou přenositelné na většinu aktuálně dostupných software, předmět je vyučován na programu Atlas.TI).
Osnova
  • Předmět bude probíhat v tematických blocích: I. část: Úvod do problematiky, opakování poznatků o principech kvalitativní analýzy se zaměřením na zakotvenou teorii (GTM), kontexty digitalizace. Pokyny pro získání digitalizovaného materiálu pro práci v programu (volitelně, studenti mohou pracovat s vlastním materiálem nebo cvičnými daty).
  • II. část: Prezentace programu a základní data management. Základní principy kódování – teorie kódování a jeho principy: tvorba úryvků, psaní komentářů, kódování, co to je kód, funkce kódů v kvalitativní analýze, druhy kódů (in vivo vs odborné, zakotvené vs teoretické, organizační vs významové aj.), první čtení, názvy kódů a s nimi spojená rizika (množství, obecnost, komplikovanost, mnohovýznamovost), vztah mezi výzkumnou otázkou a jednotlivými kódy, kategorizování (seznam kódů, sdružení významově stejných kódů, tvorba sub-kódů). Vlastní tvorba kódů, komentářů, memo poznámek a hyperlinků v programu Atlas.TI. Procvičování kódování cvičných dat.
  • III. část: Konceptuální práce s kódy (vzájemné vztahy mezi kódy), vizualizace (tvorba seznamu slov, tvorba slovních map - word cloud, síťování, tvorba kódových stromů). Procvičování konceptuální práce s kódy.
  • IV. část: Analýza a interpretace: kostra analytického příběhu (argumentační linie), formulace teorie (příběhu), kritéria hodnocení výsledné teorie (kredibilita, originalita, rezonance, užitečnost, míra obecnosti aj.). Volitelně prezentace výsledků: jak prezentovat výsledky získané postupy kvalitativní analýzy prostřednictvím programu, jak napsat článek, produkce a vzájemné posouzení tréninkových článků frekventantů kurzu.
Výukové metody
Výukové metody - přednášky, studium literatury, rozbory datových materiálů (texty, videa, grafické produkty), diskuse, analytické práce na empirických datech.
Metody hodnocení
Zápočet ověřuje schopnost studenty/ky aplikovat získané kompetence kvalitativní analýzy dat v psychologickém výzkumu. Student popíše postup a demonstruje dílčí kroky analytické práce na konkrétních datech v programu Atlas.TI.
Informace učitele
Výuka: 4h 1 x za 14 dní, sudé týdny. Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PSBB037