SUP005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Tužilová (cvičící)
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SUP005/01: St 14:00–15:40 J21, P. Pitnerová
SUP005/02: Po 14:00–15:40 J21, P. Pitnerová
SUP005/03: Po 16:00–17:40 J21, P. Pitnerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/200, pouze zareg.: 82/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 79/200
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V předmětu jsou propojeny tři blízké disciplíny: speciální pedagogika, pedagogická diagnostika a školní poradenství. Centrem zájmu všech těchto disciplín jsou (nejen) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Ve speciálně pedagogické části porozumí studenti problematice žáků se SVP a zvládnou vybrané postupy práce s nimi. Budou připraveni na realizaci inkluzívního vzdělávání. V diagnostické části student porozumí různým uchopením pedagogické diagnostiky, jejím vymezením, rozezná různé druhy diagnóz, porozumí kvalitativnímu přístupu v pedagogické diagnostice, porozumí smyslu diagnostického měření ve vzdělávání a porozumí kvantitativním přístupům v pedagogické diagnostice. Osvojí si vybrané metody pedagogické diagnostiky založené na metodologických postupech pedagogického a psychologického výzkumu. V poslední části pak získá poznatky o školním poradenství, seznámí se s rolí vnějších poradenských subjektů i práci školních poradenských pracovišť. Ve všech těchto částech, zejména v oblasti pedagogické diagnostiky je kladen důraz na empirické zakotvení používaných postupů vycházejících z existujícího výzkumu pedagogicko-psychologických jevů. K tomu jsou studentům tyto základní postupy empirické vědy představeny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních období historie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
- určit a popsat současné domácí a zahraniční vzdělávací trendy;
- napsat seminární práci na téma "Vzdělávání žáka se "speciálními vzdělávacími potřebami";
- navrhnout konkrétní možnosti podpory žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce;
- bude mít přehled o školách a školských zařízeních pro edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
- bude znát základní legislativu, která určuje vzdělávání v ČR.
Osnova
 • 1. Skupiny žáků se SVP ve školním prostředí (rozumové handicapy, smyslové a tělesné vady, hraniční žáci, nadaní žáci, žáci s poruchami učení a chování, cizinci a žáci sociálně znevýhodnění). Charakteristika těchto skupin ve vztahu k disciplínám speciální pedagogiky.
 • 2. Možnosti práce s jednotlivými skupinami žáku se SVP ve školním prostředí. Podpůrná a vyrovnávací opatření. Legislativa věnovaná žákům se SVP. Integrace a inkluze. Individuální vzdělávací plány.
 • 3. Sociálně-patologické jevy ve školním prostředí (lhaní a podvody, záškoláctví, útěky a toulavost, kouření, alkoholismus, zneužívání drog, sexuální přestupky, agrese, vandalismus, krádeže, šikana, sebepoškozování, sebevražedné úmysly aj.).
 • 4. Prevence ve škole. Možnosti a limity prevence ve školním prostředí. Podpora zdraví ve škole.
 • 5. Diagnostika v práci učitele, oblasti pedagogické diagnostiky. Diagnózy v pedagogickém prostředí, diagnostický postup a diagnostické metody. Pedagogická, speciálně-pedagogická a psychologická diagnostika.
 • 6. Základní metodologické postupy pedagogicko-psychologického výzkumu a možnosti jejich využití v diagnostické a další práci učitele.
 • 7. Poradenské služby škole (školní poradenská pracoviště /výchovní poradci, školní metodici prevence, školní psychologové, školní speciální pedagogové/, specializovaná poradenská zařízení /pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče/). Role neziskových organizací.
Literatura
  povinná literatura
 • GAVORA, Peter. Akí sú moji žiaci? : pedagogická diagnostika žiaka. 2., aktualiz. vyd. Nitra: Enigma, 2010. 216 s. ISBN 9788089132911. info
  doporučená literatura
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizova. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 398 stran. ISBN 9788075520142. info
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 343 s. ISBN 9788073576790. info
  neurčeno
 • SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplně. Praha: Grada, 2016. 162 stran. ISBN 9788027100958. info
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 343 s. ISBN 9788073576790. info
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 2. nezměněné vydání. Praha: Karolinum, 2011. 270 stran. ISBN 9788024619163. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Speciální pedagogika. In Baštecká, B. (ed.). Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie. Vydání první. Praha: Portál, s.r.o., 2009. s. 375-379. 1615. publikace. ISBN 978-80-7367-470-0. info
 • SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3. info
 • SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3. info
 • Integrativní speciální pedagogika : integrace školní a sociální. Edited by Marie Vítková. 2. rozšířené a přepraco. Brno: Paido, 2004. 463 stran. ISBN 8073150719. info
 • DITTRICH, Pavel. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Vyd. 2., upr. Jinočany: H & H, 1993. 121 s. ISBN 8085467062. info
Výukové metody
Kurz je postaven na čtyřech pilířích: přednášce vyučujícího, samostudiu odborných textů, skupinové a individuální práci studentů na seminářích a aktivní diskusi studentů a vyučujícího. Studenti prakticky využijí vybrané diagnostické a výzkumné metody a interpretují výsledky práce.
Studenti společně s vyučujícím analyzují pedagogicko–psychologické (poradenské) a speciálně–pedagogické nálezy žáků se SVP.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test, průběžné hodnocení práce studentů během výuky.
Informace učitele
Pro studenty (nejen) kombinovaného studia je připravena e-learningová podpora v e-learningovém prostředí MU. Studentům jsou zde k dispozici materiály k jednotlivým vyučovaným tématům (odkazy na zdroje). E-learningového prostředí umožňuje i e-diskuse k jednotlivým tématům a textům, k dispozici je „úschovna“ prací („odevzdávárna úkolů“). Tyto možnosti jsou při výuce standardně využívány a podpora je průběžně doplňována a inovována. Studenti mají za úkol prostudovat Rámcový vzdělávací program a vyhledat v něm opatření vztahující se k péči o žáky se SVP. Tato opatření jsou pak diskutována na seminářích (konzultacích).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/SUP005