CJXJ03 Bakalářská práce – jazykovědná

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
CJXJ01 Základy akad. psaní || NOW ( CJXJ01 Základy akad. psaní )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Požadavky na formální úpravu bakalářských prací, jejich minimální rozsah a způsob jejich odevzdání se řídí platnými směrnicemi FF MU. Bakalářská práce je věnována dílčímu jazykovědnému problému, který koresponduje s náplní bakalářského programu Český jazyk a literatura. Bakalářská práce je zpravidla založena na empirickém výzkumu (případnou výjimku musí schválit vedoucí práce). Očekává se, že posluchači v ní předvedou schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené, nacházet v nich relevantní odpovědi na zadané otázky, používat sekundární literaturu, dodržovat citační normu, psát odborný text a formálně ho upravit podle oborových požadavků a zvyklostí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit hypotézu, osnovu a časový plán kvalifikační práce;
- vyhledat a zpracovávat relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce;
- sbírat adekvátními metodami relevantní materiál výzkumu;
- popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit sebraný materiál;
- napsat kvalifikační práci v požadovaném rozsahu a standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na bakalářské práce.
Osnova
  • Bakalářská práce řeší dílčí problém odpovídající typu studia. Autor v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce (zvládnutí příslušné odborné literatury, analýza zkoumaného materiálu). Práce je hodnocena na základě posudků vedoucího práce a oponenta.
  • Studenti specializačního studia volí téma závěrečné práce v závislosti na své specializaci.
Literatura
  • Literatura pro bakalářskou práci je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Posudky vedoucího práce a oponenta, které doporučí/nedoporučí přijetí bakalářské práce k obhajobě.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.