LJUPP02S Pedagogická praxe II

Filozofická fakulta
jaro 2023

Předmět se v období jaro 2023 nevypisuje.

Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (cvičící)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJUPP01S Pedagogická praxe I
Předpokladem je ukončení bakalářského studia oboru Latinský jazyk a literatura.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získání zkušeností se samostatnou výukou a zvýšení pedagogických kompetencí na základě metodického vedení doprovázejícího učitele a oborového didaktika. Student zúročuje svoje teoretické znalosti z pedagogiky a zkušenosti z náslechové praxe a výuky v tandemu. Jedná se o průběžnou či souvislou praxi (dle možností školy).
Výstupy z učení
Student získává reálnou představu o tom, co obnáší plánování, realizace a reflexe vlastní výuky. Po absolvování kurzu bude schopen:
- naplánovat samostatně hodinu pro konkrétní skupinu studentů;
- vybrat vhodné aktivity, připravit si vhodné pomůcky;
- navrhnout a realizovat výuku, ocenit kladné stránky, identifikovat slabá místa a pracovat na zlepšení;
- hodnotit znalosti a schopnosti studentů a odhadovat jejich potenciál;
- připravit přiměřeně náročné texty pro ověřování znalostí.
Osnova
 • Student je povinen strávit 35 hodin přímo ve škole, přičemž respektuje stanovené minimální rozsahy jednotlivých složek praxe. Svůj plán konzultuje s provázejícím učitelem i oborovým didaktikem. Náplň kurzu tvoří:
 • - příprava na výuku: příprava plánu hodiny a potřebných pomůcek;
 • - 6 hodin náslechů + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem
 • - 6 hodin vlastní výuky + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • - 4 vyučovací hodiny výuky v tandemu (asistence ve výuce, týmová výuka, paralelní výuka, diferencovaná výuka, výuka na stanovištích) + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem
 • - 14 hodin dalších činností ve škole, tj. činnosti vykonávané ve funkci asistenta učitele zadané ředitelem či provázejícím učitelem (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací)
Literatura
 • Metodický poradník učitele cizího jazyka. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. 183 s. ISBN 978-80-7414-610-7. info
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie žáka a učení se cizímu jazyku na stanovištích. In E-learning - využitie internetových projektov pri príprave učitel´ov cudzieho jazyka. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 94-103. ISBN 978-80-8068-656-7. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a lexikální strategie při osvojování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 210 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, svazek č. 106. ISBN 978-80-210-4433-3. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Realizační fáze kurikula a jeho obsahová dimenze na příkladu jazykové výuky. In Absolvent základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 46-57. ISBN 978-80-210-4402-9. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Učení a vyučování cizích jazyků na počátku 21.století. In Communication, Interaction and the Process of Teaching Foreign Languages after Joining the European Union. 1. vyd. Bratislava: Lingos, 2007. s. 37-43. ISBN 978-80-89113-31-6. info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Kateřina VLČKOVÁ. Organizační formy výuky a učivo v cizojazyčné výuce z hlediska autonomního učení. Pilotní výzkum. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 124-148. ISBN 80-210-4164-1. info
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky : jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Translated by Jaroslava Ivanová. 2. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. xviii, 267. ISBN 8024414252. info
 • JANÍKOVÁ (EDS.), Janíková. Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 92 s. x1. ISBN 80-210-3919-1. info
Výukové metody
teoretická příprava, plán výuky, výuka a analýza jejího průběhu, konzultace s vyučujícím a oborovým didaktikem
Metody hodnocení
Předmět bude zakončen vypracováním závěrečné zprávy o průběhu praxe. Všechny písemné přípravy i výstupy z kurzu se zakládají do studentského portfolia.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.