RSb100 Seminář k bakalářské diplomové práci

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně vytvořit hypotézu, osnovu, časový plán a anotaci kvalifikační práce;
- samostatně vyhledávat a zpracovávat relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce;
- navrhnout adekvátní metody sběru a provést takto relevantní sběr materiálu ke svému výzkumu;
- samostatně popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit sebraný materiál;
- psát kvalifikační práci ve standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na bakalářské práce.
Osnova
 • Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
 • 1. Práce s adekvátní odbornou literaturou.
 • 2. Rozbor, interpretace a hodnocení nasbíraného materiálu.
 • 3. Hodnocení a aplikace odborných poznatků ze sekundární literatury.
 • 4. Psaní jednotlivých kapitol a shrnutí.
 • Osnova kurzu vyplyne z konzultace mezi vedoucím práce a studentem.
Literatura
 • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999, 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999, 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Informace učitele
Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
Literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Vyučujícími jsou vedoucí závěrečných prací.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.