PSBA029 Základy pedagogické psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
PSBA007 Obecná psychologie II && PSBA015 Vývojová psychologie II && PSBA020 Sociální psycholologie II && PSBA021 Psychol. osobnosti II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pedagogická psychologie zkoumá psychologické zákonitosti změn, které v subjektu působí výchovný a vzdělávací proces. Studenti se seznámí se základními a nejnovějšími poznatky této speciální psychologické vědní disciplíny a s možnostmi aplikace jejích teoretických poznatků v každodenním procesu učení, výchovy a sebevýchovy jedince.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu zvýší úroveň jejich sebepoznání a poznání žáků, zkvalitní vlastní metody úspěšného učení, poznají vlastní styl učení a možnosti jeho korekce. Získají také hlubší vědomosti o aktérech výchovně-vzdělávacího procesu (učitel, žák).
Osnova
 • 1. Pedagogická psychologie jako věda. Definice, předmět a poslání (funkce) pedagogické psychologie. Vztah pedagogické psychologie k psychologickým a pedagogickým vědám. Systém pedagogické psychologie. Pedagogická psychologie v přípravě odborných psychologů.
 • 2. Metody pedagogické psychologie. Metody získávání údajů: rozhovor, pozorování, anamnéza, dotazník a anketa, analýza produktů činnosti, psychologické testy, experimentální metody, sociometrie. Metody zpracování údajů: kvantitativní, kvalitativní. Výzkum v pedagogické psychologii. Etické otázky pedagogické diagnostiky.
 • 3. Učení. Psychologie učení jako speciální psychologická disciplína. Psychologické teorie učení. Pojem učení (širší a užší pojetí), definice učení. Funkce učení. Fáze procesu učení. Křivka učení. Klasifikace druhů učení.
 • 4. Zákony učení: motivace, transfer, opakování, zpětná informace. Činitelé ovlivňující průběh a výsledky učení (žák, situace, v níž učení probíhá, učební materiál, učitel). Metody učení (metoda dílčí, celková a kombinovaná, metoda PQRST, rozložení učiva, uležení, přeučení, učení nahlas a potichu, individuální a skupinové učení, sugestopedie atd.).
 • 5. Styly učení. Definice, geneze, některé typologie, diagnostika a ovlivňování stylu učení. Autoregulace učení. Žákovo pojetí učení. Předpoklady úspěšného studia. Studijní neúspěchy a jejich řešení.
 • 6. Psychologické aspekty hodnocení, zkoušení a klasifikace učebních výkonů žáků. Vymezení pojmů: hodnocení, zkoušení a známkování. Funkce zkoušení a hodnocení. Druhy zkoušek (ústní, písemné, praktické). Předzkouškové a zkouškové stavy - tréma (příznaky, následky, redukce ze strany učitele a žáka, druhy).
 • 7. Školní úspěšnost/neúspěšnost. Formy neúspěšnosti. Analýza školního neprospívání žáků - příčiny. Psychologická charakteristika neprospívajících žáků – typicky a netypicky neprospívající žák. Psychologické aspekty při odstraňování neprospěchu žáků. Syndrom neúspěšné osobnosti/neúspěšného žáka. Vnímaná osobní/vlastní zdatnost žáka (self-efficacy), žákova vnímaná školní zdatnost (academic self-efficacy).
 • 8. Tvořivost ve škole. Definice tvořivosti, faktory tvořivosti, vývoj tvořivosti, etapy tvořivého procesu, úrovně tvořivosti, činitelé a podmínky záměrného rozvíjení tvořivého myšlení žáků, postavení tvořivého žáka v třídním kolektivu. Tvořivost učitele.
 • 9. Nadaní žáci – poznávání a rozvíjení jejich osobnosti. Vymezení pojmu nadání. Identifikace nadaných žáků. Typologie nadaných žáků. Vzdělávání nadaných žáků, možnosti dalšího rozvoje nadaných žáků. Mýty a předsudky o nadaných dětech.
Literatura
  povinná literatura
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
 • ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vydání druhé. Praha: Portál, 2007. 655 stran. ISBN 9788073672737. info
 • ČÁP, Jan a Jiří [pedagog] MAREŠ. Psychologie pro učitele [Čáp, 2001]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178-463-X. info
 • Psychologie výchovy a vyučování. Edited by Jan Čáp. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1993. 413 s. ISBN 80-7066-534-3. info
  doporučená literatura
 • ĎURIČ, Ladislav, GRÁC, Ján, ŠTEFANOVIČ, Jozef. Pedagogická psychológia. Vyd. 2. Bratislava: Jaspis, 1991. 333 s. ISBN 80-900477-6-9.
 • DAŘÍLEK, Pavel a Pavel KUSÁK. Pedagogická psychologie. Část A. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 234 s. ISBN 80-7076-837-2.
 • ĎURIČ, Ladislav a Jozef ŠTEFANOVIČ. Psychológia pre učiteľov [Ďurič, 1977]. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977. 592 s.
 • PRŮCHA, Jan. Psychologie učení : teoretické a výzkumné poznatky pro edukační praxi. Vydání 1. Praha: Grada, 2020. 268 stran. ISBN 9788027128532. URL info
 • JEDLIČKA, Richard, Jaroslav KOŤA a Jan SLAVÍK. Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání. Illustrated by Jana Slavíková. Vydání 1. Praha: Grada, 2018. 528 stran. ISBN 9788027105861. URL info
 • Handbook of educational psychology. Edited by Lyn Corno - Eric M. Anderman. Third edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. xiv, 481. ISBN 9780415894821. info
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizova. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 398 stran. ISBN 9788075520142. info
 • SZOBIOVÁ, Eva. Tvorivosť - poznávanie tajomstiev. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. 386 stran. ISBN 9788073806132. info
 • SLAVIN, Robert E. Educational psychology : theory and practice. Tenth edition, Pearson new i. Harlow: Pearson, 2014. ii, 578. ISBN 9781292020730. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Vyd. 4. Praha: Portál, 2014. 383 s. ISBN 9788026207412. info
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 343 s. ISBN 9788073576790. info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie. Pět pohledů na nadání. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 144 s. ISBN 9788024738574. URL info
 • STERNBERG, Robert J. a Wendy M. WILLIAMS. Educational psychology. Second edition. Upper Saddle River, N.J.: Merrill, 2010. xxiv, 615. ISBN 9780205626076. info
 • KOLÁŘ, Zdeněk a Renata ŠIKULOVÁ. Hodnocení žáků. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2009. 199 s. ISBN 9788024728346. URL info
 • HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 255 s. ISBN 9788024719986. URL info
 • VENDEL, Štefan. Pedagogická psychológia. 2. vyd. [Bratislava]: Epos, 2007. 447 s. ISBN 9788080577100. info
 • HŘÍBKOVÁ, Lenka. Základní témata problematiky nadaných. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. 72 s. ISBN 9788086723259. info
 • Handbook of educational psychology. Edited by Patricia A. Alexander - Philip H. Winne. 2nd ed. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2006. xx, 1055. ISBN 0805859713. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 8024610744. info
 • LOKŠOVÁ, Irena a Jozef LOKŠA. Tvořivé vyučování. Vyd. 1. Praha: Grada, 2003. 208 s. ISBN 8024703742. info
 • KUSÁK, Pavel a Pavel DAŘÍLEK. Pedagogická psychologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 234 s. ISBN 8024402947. info
 • SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole : východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 190 s. ISBN 8071782629. info
 • LOKŠOVÁ, Irena a Jozef LOKŠA. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 199 s. ISBN 807178205X. info
 • MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 239 s. ISBN 80-7178-246-7. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie problémového dítěte školního věku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 170 s. ISBN 8071844888. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Základy pedagogické psychologie. Brno: Cerm, 1996. 184 s. ISBN 808586794X. info
  neurčeno
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. 395 s. ISBN 9788026204039. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Jan Průcha - Tomáš Janík - Milada Rabušicová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • ĎURIČ, Ladislav a Mária BRATSKÁ. Pedagogická psychológia : terminologický a výkladový slovník. Edited by Viliam S. Hotár - Jozef Pastier. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 463 s. ISBN 8008024984. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, praktická cvičení, diskuze ve skupině, domácí práce - úkoly, četba.
Metody hodnocení
Ukončení: zkouška.
Požadavky k ukončení: aktivní účast, včas odevzdaný seminární úkol (za úkol odevzdaný po termínu se body nedávají), závěrečný znalostní test. Předpokladem pro přistoupení k testu je aktivní účast na výuce a odevzdání seminární práce.
Termín odevzdání seminární práce: 5. 5. 2023 - v elektronické podobě (do odevzdávárny předmětu v IS) a rovněž v tištěné formě
Informace učitele
Doporučení - využívat zdroje a odkazy ve Studijních materiálech v ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.