SJ2B004 Jazyk reklamy

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
1/1/4. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Předpoklady
SJ1A032 Španělská lingvistika II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška se zabývá jazykem španělských reklamních textů. Pozornost je věnována specifickým rysům jazyka reklamy na jednotlivých jazykových úrovních a příčinám těchto jevů z hlediska pragmatického. Součástí hodin je i analýza současných reklamních textů.
Výstupy z učení
Na základě získaných znalostí budou studenti schopni vytvořit vlastní reklamní text ve španělštině a odborně odůvodnit užití zvolených jazykových prostředků.
Osnova
  • Postavení reklamy v konzumní společnosti. Reklama jako forma komunikace. Typy reklam dle použitého sdělovacího prostředku. Struktura reklamního textu. Vztah mezi textem a obrazem v tištěné reklamě. Specifika jazyka reklamy na fonetické úrovni. Charakteristiky jazyka reklamy z morfologického hlediska. Charakteristické rysy jazyka reklamy na lexikálně-sémantické úrovni. Jazyk reklamy z pohledu syntaktického.
Literatura
  • Gutiérrez Ordóńez, S.: Comentario pragmático de textos publicitarios, Arco/Libros, Madrid 1997.
  • Ferraz Martínez, A. (1995): El lenguaje de la publicidad, Arco/Libros, Madrid.
  • Hernando Cuadrado, L.A. (1984): El lenguaje de la publicidad, Corial Coloquio, Madrid.
  • Moriyón Mojica, C.: Exégesis pragmalingüística del discurso publicitario, Universidad de Valladolid, Valladolid 1994.
  • STEHLÍK, Petr. Algunas consideraciones sobre el análisis pragmático de los textos publicitarios. Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, L 25, č. 1, s. 69-77. ISSN 0231-7532. info
Výukové metody
Přednáška: výklad a definice specifických rysů reklamního jazyka. Analýza španělských reklamních textů z různých lingvistických hledisek.
Metody hodnocení
Zkouška: písemná (analýza reklamního textu).
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2024.