TCZJ53 Cvičení v českém znakovém jazyce VI

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ondřej Klofáč (přednášející)
Garance
Ondřej Klofáč
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Fidrichová
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
TCZJ43 Cvičení v ČZJ V
Doporučuje se současné zapsání následujících souvisejících předmětů: TCZJ52 Jazyková cvičení VI a TCZJ54 Konverzace VI. Prerekvizita: TCZJ43 Cvičení v českém znakovém jazyce V.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět navazuje na povinné předměty v příslušném semestru: Jazykové cvičení VI a Konverzace VI. Důraz se klade na opakování probíraní znakové zásoby na základě tří témat, porozumění gramatických jevům českého znakového jazyka, především pak na simultánnost a využití prostoru. Výuka se opírá o práci s cvičeními (videozáznamy) v e-learningu (Moodle). Student si procvičuje vizuální orientaci skrze vizuální médium a učí se vyjadřovat v českém znakovém jazyce před kamerou. Šestkrát za semestr bude natočen studentův projev v českém znakovém jazyce a následně bude analyzován tak, aby došlo k identifikaci nejčastějších individuálních problémů příslušného studenta.
Výstupy z učení
Student dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých výpovědí týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými/zkušenými uživateli znakového jazyka. Umí vytvořit srozumitelné podrobné výpovědi na danou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.
Osnova
 • Témata: 1. Vzdělávací systém (vzdělávací systém v naší zemi, vzdělávací systém u neslyšících osob, školní prostředí); 2. Politický systém (politický systém u nás, politický systém v zahraničí, práva neslyšící); 3. Sociálně-právní oblast (sociální oblast, kompenzační pomůcky, právní oblast).
Literatura
  doporučená literatura
 • Kurz komunikace se sluchově postiženými. [hybridní kniha online]. Brno: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Masarykova univerzita, 2010. Dostupné z: www2.teiresias.muni.cz/hybridbook/book/tkurzd.
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Rada Evropy, 2001.
 • Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. [hybridní kniha online]. In: 384/2008. Dostupné také z: www2.teiresias.muni.cz/hybridbook/book/zakon-155.
 • KAŠPAR, Zdeněk. Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
 • Dictio: Vícejazyčný výkladový slovník online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Dostupné z: www.dictio.info
 • LEESON, Lorraine - van den BOGAERDE, Beppie - RATHMANN, Christian - HAUG, Tobias. Znakové jazyky a Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Deskriptory pro společné referenční úrovně. Rada Evropy, 2016. Dostupné z: www.ecml.at/Portals/1/ECML.Public
 • PEŠKOVÁ, Kateřina a kol. Český znakový jazyk pro pedagogy českých neslyšících I., II., III. [DVD]. Praha: Jazykové centrum Ulita, 2011.
 • KOTULÁN, J. Školní výuka, zdravotní výchova. [hybridní kniha]. Brno: Masarykova univerzita, 2015.
 • KOMORNÁ, Marie. Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce. 2. opravené. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Znaková zásoba terminologických pojmů z oboru speciální pedagogika. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2005, 1 CD-ROM. info
Výukové metody
e-learning (Moodle); názorně-demonstrativní metoda – práce s obrazem a videem
Metody hodnocení
aktivita, splněné úkoly, práce v e-learningu
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2024.