UZPHK2104 Základy práva

Filozofická fakulta
podzim 2004
Rozsah
6 hodin konzultací. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Dagmar Hrabincová (přednášející), Hana Holmanová (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Osnova
  • 1. S ohledem na časový rozsah výuky jsou Základy práva pojaty jako průvodce základními charakteristikami a způsobem regulace právního řádu České republiky (ČR). Určitou propedeutikou do jednotlivých právních odvětví jsou základní pojmy definované právní teorií a užívané jednotlivými právními disciplinami. Jedná se zejména o pojmy: právo, typy právních kultur, systém a odvětví práva a prameny práva. 2. Základní znaky a druhy právních norem a právních normativních aktů. 3. Právní vztahy a jejich prvky, právní úkony včetně předpokladů jejich platnosti, právní důsledky neplatného právního úkonu. 4. Systém veřejného práva s důrazem na předmět, principy a způsob právní regulace. 5. Ústavní právo z hlediska předmětu, pramenů a způsobu právní regulace. Vztah a význam Ústavy a Listiny základních práv a svobod a jejich vliv na právní postavení občana ČR. 6. Finanční a správní právo z pohledu předmětu, pramenů a způsobu právní regulace. 7. Základní instituty trestního práva, tzn. trestný čin, druhy trestných činů a trestů včetně specifické úpravy trestání mladistvých. 8. Systém soukromého práva, jeho předmět, principy a způsob právní regulace. 9. Občanské právo, předmět, principy, způsob právní regulace a jeho vztah k dalším předpisům soukromého práva. 10. Obchodní právo, předmět, principy, způsob právní regulace a jeho vztah k právu občanskému. 11. Základní instituty pracovního práva zejména: pracovní poměr, pracovní posudek, pracovní doba a dovolená, dále práce konané na základě dohod, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelům, odpovědnost za škodu, zvláštní úprava pracovních podmínek mladistvých, význam odborové organizace, Rady zaměstnanců a Evropské rady zaměstnanců. 12. Základní instituty rodinného práva, podmínky vzniku a zániku manželství, určení otcovství, osvojení a pěstounská péče, druhy vyživovacích povinností a sociálněprávní ochrana dětí.
Literatura
  • ŠÍMA,A., SUK,M.: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.