PSA_035 Pedagogická psychologie II

Filozofická fakulta
podzim 2007
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Rozvrh
Út 8:20–9:55 C33
Předpoklady
PSA_0SZ Souborná zkouška && PSA_022 Pedagogická psychologie I
PSA_022 Pedagogická psychologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pedagogická psychologie zkoumá psychologické zákonitosti změn, které v subjektu působí výchovný a vzdělávací proces. Studenti se seznámí se základními a nejnovějšími poznatky této speciální psychologické vědní disciplíny a s možnostmi aplikace jejích teoretických poznatků v každodenním procesu učení, výchovy a sebevýchovy jedince.
Osnova
  • PSA_035 Pedagogická psychologie II Tematické okruhy: 1. Školní úspěšnost – neúspěšnost žáka, (neprospívání žáka). Charakteristika školní úspěšnosti – neúspěšnosti, formy neúspěšnosti, činitelé (vnitřní a vnější). Neprospěch, neprospívání – závažnost problematiky neprospívání, neprospívání v užším a v širším smyslu slova (školní praxe a pedagogicko-psychologický přístup), příčiny neprospívání (podmíněné osobností žáka, osobností učitele, rodinou žáka, školou), psychologická charakteristika neprospívajících žáků – typicky a netypicky neprospívající žák, psychologické aspekty při odstraňování neprospěchu žáků. 2. Psychologické aspekty zkoušení, hodnocení a klasifikace učebních výkonů žáků. Vymezení pojmů hodnocení, zkoušení a známkování. Funkce zkoušení a hodnocení, druhy zkoušek. Předzkouškové a zkouškové stavy – tréma (definice trémy, činitelé spolupůsobící při vzniku trémy, příznaky trémy, následky trémy, redukce trémy ze strany učitele a žáka, klasifikace trémy – druhy trémy, metody zjišťování trémy). 3. Psychologie osobnosti učitele. Pedeutologie, přístupy a metody ke zkoumání osobnosti učitele, požadavky na osobnost učitele, osobnost učitele z pohledu žáků, některé typologie učitelských osobností, vývoj a utváření osobnosti učitele, úskalí ve vývoji osobnosti učitele. 4. Vztahy mezi učiteli a žáky a jejich utváření. Složky zastoupené ve vztahu mezi učitelem a žákem. Činitelé vztahu učitele k žákovi. Některé typické druhy vztahů učitelů k žákům. Činitelé vztahu žáka k učiteli. 5. Pedagogická komunikace. Specifika pedagogické komunikace. 6. Klima školní třídy. Sociální klima školy. Klima školní třídy – termín; přístupy ke zkoumání klimatu; využití poznatků o klimatu školní třídy; ovlivňování klimatu třídy. Sociální klima školy – termín; teoretické přístupy; metody měření klimatu školy; ovlivňování klimatu školy. 7. Psychologie výchovy a sebevýchovy. Psychologické aspekty výchovy a jejích jednotlivých prostředků. Požadavky. Odměny a tresty. Přesvědčování. Působení slovní a mimoslovní, přímé a nepřímé. Hraní rolí. Působení modelu. Způsoby (styly) výchovy. Aktivnost osobnosti, koncepce já a sebevýchova. 8. Psychologické aspekty rodinné výchovy. Rodina – její funkce, vliv rodiny na vývoj dítěte, vývoj dítěte v rodině neúplné a disharmonické, psychická deprivace a subdeprivace, osobní vztahy uvnitř rodiny, postoje rodičů k dítěti, vztahy mezi sourozenci. 9. Psychologický rozbor výchovných obtíží. Lhaní, podvody, neposlušnost, neukázněnost, záškoláctví, toulavost, krádeže, kouření, alkoholismus, zneužívání drog, sexuální přestupky, agresivita, šikana, sebevražedné úmysly (pokusy) aj. 10. Převýchova. Změny osobnosti (dílčí a elementární; celkové a zásadní). Behaviorální techniky a humanistický přístup. Typy zlozvyků, zákonitosti jejich vývoje, postupy (kroky) při jejich odnaučování, metody odstraňování zlozvyků. 11. Školní zátěž a její zvládání. Školní zátěžová situace – charakteristika; zvládání zátěže; vnímání a hodnocení zátěže žákem; faktory komplikující a usnadňující zvládání zátěže; diagnostika zvládání zátěže; typy žákovského zvládání školních zátěžových situací; nácvik zvládacích strategií. Literatura (základní): Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Praha, UK – vyd. Karolinum ve spol. s nakl. a vyd. H+H 1993. Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001. Dařílek, P., Kusák, P.: Pedagogická psychologie. Část A,B. Olomouc, Univerzita Palackého 1998. Ďurič, L., Bratská, M. a kol.: Pedagogická psychológia. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava, SPN 1997. Ďurič, L., Grác, J., Štefanovič, J.: Pedagogická psychológia. Bratislava, SPN 1988, 1990, 1991. Ďurič, L., Štefanovič, J. a kol.: Psychológia pre učitelóv. Bratislava, SPN 1973, 1977. Vágnerová, M.: Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha, UK – nakl. Karolinum 1998. Vágnerová, M.: Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha, UK – nakl. Karolinum 2005. Literatura (doporučená rozšiřující): Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Příručka pro učitele. Praha, Portál 1997, 2003. Hrabal, V., st., Hrabal, V. ml.: Diagnostika. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha, UK – nakl. Karolinum 2002. Hříbková, L.: Nadání a nadaní. Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta 2005. Kolář, Z., Šikulová, R.: Hodnocení žáků. Praha, Grada Publishing 2005. Laznibatová, J.: Nadané dieťa – jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava, Iris 2001. Lokšová, I., Lokša, J.: Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha, Portál 1999. Mareš, J.: Styly učení žáků a studentů. Praha, Portál 1998. Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno, MU 1995. Mietzel, G.: Psychologia kształcenia. Praktyczny podręcznik dla pedagogów i nauczyciely. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003. Nelešovská, A.: Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha, Grada Publishing 2005. Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník. Praha, Portál 1995, 1998, 2001, 2003. Sternberg, R.J., Williams, W.M.: Educational Psychology. Boston, Allyn and Bacon 2002. Tausch, R., Tausch, A.M.: Erziehungspsychologie. Begegnung von Person zu Person. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe 1998. Pozn.: Další literatura (rozšiřující) bude doporučována na přednáškách a seminářích k jednotlivým tematickým okruhům a dílčím problémům.
Literatura
  • ČÁP, Jan a Jiří [pedagog] MAREŠ. Psychologie pro učitele [Čáp, 2001]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178-463-X. info
  • Psychologie výchovy a vyučování. Edited by Jan Čáp. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1993. 413 s. ISBN 80-7066-534-3. info
  • Ďurič, L., Grác, J., Štefanovič, J.: Pedagogická psychológia. SPN, Bratislava 1988, 1990, 1991.
  • ĎURIČ, Ladislav a Mária BRATSKÁ. Pedagogická psychológia : terminologický a výkladový slovník. Edited by Viliam S. Hotár - Jozef Pastier. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 463 s. ISBN 8008024984. info
  • ĎURIČ, Ladislav a Jozef ŠTEFANOVIČ. Psychológia pre učiteľov. 2. nezměn. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977. 592 s. info
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie problémového dítěte školního věku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 170 s. ISBN 8071844888. info
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 8024610744. info
  • DAŘÍLEK, Pavel a Pavel KUSÁK. Pedagogická psychologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 234 s. ISBN 8070678372. info
  • KUSÁK, Pavel a Pavel DAŘÍLEK. Pedagogická psychologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 234 s. ISBN 8024402947. info
Metody hodnocení
typ výuky: přednáška a seminář, typ zkoušky: ústní zkouška (zahrnuje tematické okruhy předmětu Pedagogická psychologie I a II, součástí hodnocení je úroveň zpracování seminární práce), požadavky k ukončení: u prezenčního studia aktivní účast na seminářích (min. 80 %), u kombinovaného studia aktivní účast na konzultacích, u obou forem studia zpracování seminární práce: pedagogicko-psychologická charakteristika žáka základní nebo střední školy (odevzdat v tištěné podobě nejpozději v zápočtovém týdnu)
Informace učitele
Poslední úprava 10. 10. 2007 PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 1999, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.