PBSNPA2 Vzdělávací politika

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
1/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Rozvrh
Po 11:40–13:15 L31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz poskytuje základní vhled do české vzdělávací politiky a situace českého vzdělávacího systému v kontextu evropských vzdělávacích strategií. Měl by přispět k porozumění změnám, k nimž dochází a jež lze v oblasti vzdělávání a školství očekávat v blízké budoucnosti. Obsahem kurzu jsou tematické okruhy, které poskytují informaci o vývoji a stávající situaci v oblasti české vzdělávací politiky a českého vzdělávacího systému. Dalším okruhem, na který je kurz zaměřen, jsou jednotlivé (vybrané) klíčové principy vzdělávací politiky, jež jsou deklarovány v evropských demokraciích a jež jsou východiskem evropské a stejně tak české vzdělávací politiky. Student v závěru studia pedagogických oborů získá ucelený náhled na politický kontext vzdělávacích změn a reforem. Porozumí procesu jejich vzniku, implementace, realizace a hodnocení.
Osnova
 • (1) Vzdělávací politika jako součást širšího konceptu sociální politiky v rámci různých typů sociálního státu (vývoj, činitelé, principy, oblasti). (2) Vývoj českého vzdělávacího systému v 2. polovině 20. století (1. část). (3) Vývoj českého vzdělávacího systému v 2. polovině 20. století (2. část). (4) Vývoj a analýza vzdělávací politiky v ČR od 90. let 20. století po současnost, konkrétní změny, které nastaly, a jejich hodnocení. Periodizace vzdělávacích reforem u nás. (5) Vzdělávací strategie Evropské unie jako kontext pro vzdělávací politiku ČR. Principy vzdělávací politiky Evropské unie. (6) Aktivity a vzdělávací strategie členských zemí OECD jako kontext pro vzdělávací politiku ČR. Principy vzdělávací strategie OECD. (7) Princip celoživotního učení pro všechny – koncept, problémy, příklady řešení. (8) Princip rovných vzdělávacích příležitostí – koncept, problémy, příklady řešení. (9) Princip zaměstnatelnosti – koncept, problémy, příklady řešení. (10) Princip sociální soudržnosti a sociální relevance – koncept, problémy, příklady řešení. (11) Princip internacionalizace ve vzdělávání – koncept, problémy, příklady řešení. (12) Rozvoj lidských zdrojů a řízení kvality ve vzdělávání v ČR a v EU.
Literatura
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Public policies for Early Childhood Education in the Czech Republic. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007. s. 1031-1034. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5. info
 • Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Edited by Jaroslav Kalous - Arnošt Veselý. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 172 s. ISBN 8024612593. info
 • Vybrané problémy vzdělávací politiky. Edited by Jaroslav Kalous - Arnošt Veselý. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 159 s. ISBN 8024612593. info
 • Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Edited by Jaroslav Kalous - Arnošt Veselý. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 181 s. ISBN 8024612593. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. On the Way to European Union. Changes in the Czech Educational System during the last fifteen years. Revista Espanola de Educación Comparada. Sociedad Espanola de Educación Comparada, 2004, roč. 2004, č. 10, s. 89-120, 31 s. ISSN 1137-8654. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. a 90. letech 20. století. Studia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U3-4. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1998-1999, č. 1, s. 25-41. ISSN 1211-6971. info
 • PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-290-4. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogický výzkum a vzdělávací politika: vytváření mostů. [Praha]: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. 118 s. info
 • KALOUS, Jaroslav. Teorie vzdělávací politiky. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. 96 s. ISBN 8021102470. info
 • Reformy školství ve střední a východní Evropě : průběh a výsledky : sborník příspěvků ze sympozia konaného ve spolupráci Rady Evropy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky : v Praze 27.-30. října 1995. Edited by Jana Hendrichová - Ladislav Čerych - Jiří Kotásek. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1996. 142 s. ISBN 8021102195. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Správa a řízení škol. Rady škol v mezinárodní perspektivě. 1. vyd. Brno: Paido, 1996. 129 s. ISBN 80-85931-32-X. info
Výukové metody
Kombinace teoretických přednášek s diskusí, prezentace individuálních projektů.
Metody hodnocení
Přednáška a seminář Prezentace seminární práce a písemná zkouška
Informace učitele
Literatura: Analýza vzdělávací politiky 1998, Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 1999. Analýza vzdělávací politiky 1999, Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 2000. Brdek, M., Jírová, H.: Sociální politika v zemích EU a ČR. Codex Bohemia, Praha 1998. České vzdělání a Evropa. Sdružení pro vzdělávací politiku, Praha 1999. Kalous, J.: Teorie vzdělávací politiky. ÚIV, Praha 1997. Krebs, V., Durdisová, J., Poláková, O., Žižková, J.: Sociální politika. Codex, Praha, 1997. Lidské zdroje v České republice 1999. Ústav pro informace ve vzdělávání, Národní vzdělávací fond, Praha 1999. Potůček, M.: Sociální politika. SLON, Praha 1995. Priority pro českou vzdělávací politiku. Univerzita Karlova, Praha 1999. Průcha, J.: Vzdělávání a školství ve světě. Portál, Praha 1999. Rabušicová, M.: Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. až 90. letech 20. století. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada pedagogická, U3, Brno 1999. Učení je skryté bohatství. Zpráva mezinárodní komise UNESCO "Vzdělávání pro 21. století". PdF Univerzity Karlovy, Ústav výzkumu a rozvoje školství, Praha 1997. Večeřa, M.: Sociální stát. Východiska a přístupy. SLON, Praha 1993. Vyučování a učení. Cesta k učící se společnosti (Bílá kniha o vzdělávání a odborné přípravě). Učitelské noviny Gnosos, Praha 1997. Zprávy o národní politice ve vzdělávání, Česká republika. OECD, Paris 1996.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.