ROMFJIBXP Přípravný jazykový seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Ing. arch. Anežka Sedláková, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ROMFJIBXP/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Sedláková
ROMFJIBXP/02: Po 17:30–19:05 K23, A. Sedláková
ROMFJIBXP/03: Čt 17:30–19:05 K22, A. Sedláková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru francouzština.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přípravný seminář je primárně určen pro studenty IT, ŠP, PORT, kteří chtějí získat takovou základní znalost jazyka, aby se mohli eventuálně zapsat dp Jazykových seminářů I - IV a získávat kredity B i v těch kurzech, které jsou vedeny ve francouzštině.
Osnova
 • Výslovnost (na základě poslechových cvičení), přízvuk, intonace, vázání.
 • Pozdravy, představování. Procvičování výslovnosti.
 • Věta oznamovací, otázka. Čtení jednoduchých textů.
 • Intonace oznamovací věty, rytmická skupina, člen, sloveso faire.
 • Vázání, množné číslo podstatných a přídavných jmen. Diktát.
 • Intonace, nosové samohlásky, stažený člen, přivlastňovací zájmena.
 • Rod podstatných jmen, člen určitý a neurčitý. Četba textu.
 • Zavřené, otevřené a koncové souhlásky. Budoucí čas opisný. Předložka po výrazech množství. Diktát.
 • Procvičení vázání, Přivlastňovací zájmena nesamostatná. Nepravidelné tvoření ženského rodu přídavných jmen. Četba textu.
 • Ukazovací zájmena a osobní zájmena samostatná. Procvičení výslovnosti.
 • Slovesa 3. třídy, stahování členu, číslovky. Diktát.
 • Opakování výslovnosti, mluvnice a čtení..
 • Povinné vázání, tvoření rozkazu, osobní zájmena v kladném rozkazu. Blízká minulost.
 • Četba textu, zájmena vztažná, zájmenná příslovce y a en. Diktát. Minulý čas složený, infinitivní vazby, nepravidelná slovesa.
 • Procvičení výslovnosti.
 • Minulý čas zvratných sloves, zdůraznění, nepravidelné tvoření množného čísla. Diktát.
 • Postavení zájmen ve větě, předložkové vazby. Konverzace.
 • Četba textu. Tázací zájmena. Infinitivní vzaby.
 • Stupňování adjektiv. Číslovky řadové. Výslovnostní cvičení.
 • Dělivý člen. Imperfektum. Diktát.
 • Odvozování slov, dělivý člen u abstrakt, zájmena le,la,les. Četba textu.
 • Subjunktiv přítomný. Nepravidelné stupňování adjektiv. časování sloves.
 • Budoucí čas, kondicionál přítomný, podmínkové souvětí. Diktát.
 • Subjunktiv minulý. Opakování.
Literatura
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 1999. 463 s. ISBN 80-85927-07-1. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů. Výukovými metodami jsou poslech, opakování slovních spojení dle nahrávky, četba textů, vysvětlení nových výrazů a vazeb, odpovědi na otázky z textu, vysvětlení nových gramatických jevů, aplikace nové gramatiky a slovní zásoby ve cvičeních, diktáty, dialogy ve dvojicích, písemné domácí úkoly například formou překladu vět z češtiny do francouzštiny.
Metody hodnocení
Zápočet - formou písemného testu. Pokud si posluchač předmět zapíše, je účast na něm povinná.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.