EN

FF:SKA202 Norm. mluv. II (morfologie) - Informace o předmětu

SKA202 Normativní mluvnice slovenštiny II (morfologie)

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Herta Šůstková (přednášející)
Mgr. Herta Šůstková (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Rozvrh
každou sudou středu 9:10–10:45 KOM 410
Předpoklady
SKA108 Norm. mluv. I (morfologie)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz sa zameriava na vymedzenie miesta morfológie v rámci jazykových rovín, typologickú charakteristiku slovenčiny, morfematiku, všeobecnú charakteristiku slovných druhov, gramatických kategórií a morfologickej paradigmatiky. Ďalej sa orientuje na vymedzenie, charakteristiku a klasifikáciu jednotlivých slovných druhov, paradigmy ohybných slovných druhov v slovenčine, dynamiku morfológie, problematiku a sociolingvistickú interpretáciu variantnosti, medzislovnodruhové prechody a slovnodruhovú homonymiu. Súčasťou kurzu je porovnávací pohľad na slovenskú a českú morfológiu, ich diferenčné javy.
Osnova
  • 1. Morfologický podsystém jazyka v systéme jazykových rovín
  • 2. Morfologické kategórie
  • 3. Morfematický a morfologický rozbor jazykových jednotiek.
  • 4. Systém slovných druhov v slovenčine a ich funkcie
  • 5. Synchrónna dynamika v morfológii
Literatura
  • Oravec, J., – Bajzíková, E. – Furdík, J.: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava 1984.
  • Darovec, M.: Morfologická analýza textu. Vysokoškolské skriptá. Trnava 2004.
  • Morfológia slovenského jazyka. Red. J. Ružička. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1966.
  • Dvonč, L.: Dynamika slovenskej morfológie. Bratislava, Veda 1984.
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodinách, praktická cvičení, četba doporučené literatury, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Aktivní účast ve výuce, závěrečný písemný test ze slovenské gramatiky (se strukturou testu a kritérii jeho hodnocení budou studenti seznámeni na konci semestru) a ústní zkouška z teorie morfologie.
Vyučovací jazyk
Slovenština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2014, podzim 2016.