EN

FF:ETBB37 Migrace - informace - Informace o předmětu

ETBB37 Migrace - informace

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Veronika Kuthanová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 15:50–17:25 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Přednáškový cyklus v podzimním semestru bude zaměřen na téma migrace do České republiky, na pozici samotných institucí, které se zabývají prací s cizinci. Budou pozvání zástupci z úřadu ombudsmana příp. Výboru pro práva cizinců; neziskové organizace příp. Střediska integrace menšin a azylového zařízení, studenty seznámí s chodem těchto institucí. Přednáškový kurz je součástí projektu „Studenti cizincům“. Mezinárodní migrace a změny etnokulturního profilu České republiky se staly důležitými tématy pro etnology a kulturní antropology. Studuje a analyzuje se skladba obyvatelstva, chování jednotlivců i skupin, hodnoty a ideje ve společnosti. Vedle života cizineckých komunit v České republice a řízených migrací je dalším klíčovým tématem pracovní migrace a uplatnění cizinců na českém trhu práce. Závažnou oblastí problematiky ekonomických aktivit cizinců je nelegální obchodování s pracovní silou. Zásadní roli zde sehrávají nestátní neziskové organizace, které svými aktivitami vyvíjenými v rámci projektů zacílených na imigranty v ČR také přispívají k prohlubování poznatků z oblasti migrace a integrace cizinců. Většina z nich rovněž svým klientům – uprchlíkům, azylantům, cizincům s různým statusem pobytu – nabízí poskytování poradenské činnosti z oblasti sociální, právní a psychologické, asistenci při jednání s institucemi, hledání zaměstnání či vytipovávání kvalifikačních možností. Z výstupů jednotlivých studentů bude vypracována studie, která bude nabídnuta k publikaci nejen vědeckým časopisům, ale také v elektronické podobě zástupcům jednotlivých institucí a neziskových organizací jako praktické zkušenosti s jednáním s úřady, životní příběhy migrantů a jejich motivace k příchodu do ČR, seznámení se způsobem života a kulturou těchto migrantů nebo praktické rady pro cizince v českém a anglickém jazyce. Vše pod hlavičkou studentského projektu „Studenti cizincům“.
Osnova
 • Přednáškový kurz je součástí projektu „Studenti cizincům“. Mezinárodní migrace a změny etnokulturního profilu České republiky Pozice samotných institucí, které se zabývají prací s cizinci Studiujm a analýza skladby obyvatelstva a chování jednotlivců i skupin Pracovní migrace a uplatnění cizinců na českém trhu práce Zabývání se závažnou oblastí problematiky ekonomických aktivit cizinců, nelegální obchodování s pracovní silou Nestátní neziskové organizace
Literatura
  povinná literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
  doporučená literatura
 • Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky : výsledky projektu GA ČR 403/07/0714: "Amenitní" migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel. Její vliv na socioekonomický rozvoj rurálních oblastí České republi. Photo by Michael Bartoš. [Kostelec nad Černými lesy]: Lesnická práce, 2011. 196 s. ISBN 9788087154496. info
 • Češi - národ bez hranic : výběr textů a diskuse ze semináře k problematice národního vědomí Čechů žijících v zahraničí. Edited by Stanislav Brouček. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2011. 238 s. ISBN 9788087112496. info
 • SOURALOVÁ, Adéla. Feministická reflexe migrace: pečovatelky, zdravotní sestry a globalizovaná migrace. Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha: SoÚ AV ČR, 2010, roč. 11, 1/2010, s. 41-48. ISSN 1213-0028. info
 • DRBOHLAV, Dušan. Migrace a (i)migranti v Česku : kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 207 s. ISBN 9788074190391. info
 • BROUČEK, Stanislav a Tomáš GRULICH. Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách (1918-2008). Praha: Public History ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, 2009. 231 s. ISBN 9788087112182. info
 • Atlas lidské migrace. Edited by Russell King, Translated by Richard Olehla. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. 192 s. ISBN 9788020417060. info
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 9788073674687. info
 • HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999. 278 s. ISBN 8024600307. info
  neurčeno
 • HORÁKOVÁ, Milada. Mezinárodní pracovní migrace v České republice v době pokračující hospodářské recese v roce 2010. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2011. 89, 6. ISBN 9788074160936. info
 • POŘÍZKOVÁ, Hana. Migrace jako nové sociální riziko. In Konference: Monitoring a hodnocení politiky zaměstnanosti a trhu práce. 2009. URL info
 • ŘIHÁKOVÁ, Alena. Antropologie občanské společnosti a migrace (aktivity nestátních neziskových organizací v Jihomoravském kraji). In Slovenská antropológia. 10(1). Bratislava: SLOVENSKÁ ANTROPOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV, 2007. s. 123-126, 155 s. ISSN 1336-5827. info
 • SLATINOVÁ, Eliška [absolvent PdF M. Aspekty migrace a uprchlictví se zaměřením na podmínky pro integraci cizinců. 2002. 108 l. info
Výukové metody
Závěrečná esej. Z výstupů jednotlivých studentů bude vypracována studie, která bude nabídnuta k publikaci nejen vědeckým časopisům, ale také v elektronické podobě zástupcům jednotlivých institucí a neziskových organizací
Metody hodnocení
Kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2014/ETBB37