LJMgrB13 Evropa v době velkého stěhování národů I

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0/0. 0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché pondělí 10:50–12:25 zruseno C21
Předpoklady
LJBcA10 Dějiny antického světa II || HIA104 Dějiny starověku || MED04 Dějiny středomoří II
Základní kurz dějin starověku (není bezpodmínečnou podmínkou)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen studentům magisterského cyklu, ve výjimečných případadech jej lze však zapsat semestr před složením státní bakalářské zkoušky.
Mateřské obory
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student bude schopen diskutovat o historických změnách ve vývoji pozdně římské říše;
bude schopen ocenit úlohu doby velkého stěhování národů jako konstruktivního období v dějinách lidstva;
pozná a naučí se hodnotit písemné prameny k životu starých Germánů a Hunů;
bude schopen zhodnotit jejich přínos pro dějiny raně středověké Evropy
Osnova
 • 1. Úvod: Migrace etnik jako jeden z nejdůležitějších fenoménů historie. Tacitus o životě Germánů
 • 2. Stav římské říše v době velkého stěhování národů.
 • 3. Počátky stěhování Germánů a jejich pravděpodobné příčiny.
 • 4. První střety Římanů a Germánů do období markomanských válek. Markomanské války.
 • 5. Změny v barbarském světě od 3.stol. n. l.
 • 6. Předevropské dějiny Hunů.
 • 7. Vpád Hunů do Evropy a jeho bezprostřední důsledky.
 • 8. Attilova říše; Hunové a římské impérium; vztahy Hunů ke germánským kmenům.
 • 9. Vizigóti a římské impérium. První křesťané germánského světa. Vulfilova bible.
 • 10) Vizigóti v Gallii a Hispánii.
 • 11. Ostrogótský stát v Itálii jako dědic antické tradice.
 • 12. Vandalové, Svébové a Alani. Africký stát Vandalů, jejich bojovné ariánství.
 • 12. Burgundi a jejich vztah k románskému obyvatelstvu. 13) Porovnání vývoje uvedenách barbarských států.
Literatura
  povinná literatura
 • EDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Attila : Hunové, Řím a Evropa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2012. 340 s. Historica. ISBN 978-80-7429-169-2.
  doporučená literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Aleš HOMOLA. Stěhování národů a východ Evropy. I. Praha: Vyšehrad, 2006. 525 s. Hitorica. ISBN 80-7021-787-1. info
  neurčeno
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Úloha Attilovy říše v počátcích evropského feudalismu. Listy filologické, Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 1980. ISSN 0024-4457. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Obdiv a kritika barbarů v antických pramenech. SPFFBU G 39, Sociální studia 2, Brno, 1997, roč. 1997, G 39, s. 61-85. ISSN 1211-6815. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Antika, křesťanství a myšlení christianizovaných barbarů pozdně antického období a části raného středověku. In Evropa mezi vědou a vírou, hledání nové konfigurace. Brno: Vysoké učení technické v Brmě, 2001. s. 9-17, 9 s. ISBN 80-214-1865-6. info
 • OLIVA, Pavel a Jan [historik] BURIAN. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s. info
 • Cambridge medieval classics. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. info
 • BURIAN, Jan. Zánik antiky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 114 s. : i. info
 • JAMES, Edward. Frankové. Translated by Miroslav Košťál. Praha: Lidové noviny, 1997. 275 s. ISBN 80-7106-200-6. info
 • THOMPSON, E. A. Hunové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 343 s. ISBN 80-7106-203-0. info
 • VLČKOVÁ, Jitka. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů. Praha: Libri, 1999. 255 s. ISBN 80-85983-91-5. info
 • BYSTRICKÝ, V. Sťahovanie národov. (454-568). Bratislava 2008.
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. III. Praha: Vyšehrad, 2007. 416 s. Historica. ISBN 978-80-7021-705-4. info
 • DROBERJAR, Eduard. Věk barbarů : české země a stěhování národů z pohledu archeologie. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005. 260 s. ISBN 8071856568. info
 • HEATHER, Peter. Gótové. Translated by Lubomír Košnar - Jiří Ohlídal - Petr Prokeš. Praha: Lidové noviny, 2002. 408 s. ISBN 80-7106-199-9. info
 • ELTON, Geoffrey Rudolph. Angličané. Translated by Věra Kotábová. Praha: Lidové noviny, 2000. 260 s. ISBN 80-7106-305-3. info
 • ČEŠKA, Josef. Zánik antického světa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000. 277 s. ISBN 8070213868. info
 • WOLFRAM, Herwig. Das Reich und die Germanen : zwischen Antike und Mittelalter. 1. Aufl. Berlin: Siedler, 1998. 476 s. : i. ISBN 3-442-75518-2. info
 • SCHLETTE, Friedrich. Germáni : mezi Thorsbergem a Ravennou : kulturní dějiny Germánů do konce doby stěhování národů [1-5330]. Praha: Orbis, 1977. info
Výukové metody
1 hodina přednášky a jedna hodina semináře týdně, četba pramenů, diskuse
Metody hodnocení
Písemný test nebo ústní zkouška (podle počtu studentů v kurzu) prověřující znalostí témat probraných během přednášek.
Obsahují 5 otázek, z nichž jedna se týká situace pozdně římské říše, další pramenů ke studiu tzv. barbarů, třetí konkrétních dějin barbarských germánských států (nebo hunské říše), 4. náboženství doby stěhování národů a výkladu určitého speciálního pojmu (jako je např. hospitalitas, právní personalita apod.)
Informace učitele
Texty, mapky a další materiály k předmětu obsahuje též e-learningový kurz "Evropa v době tzv. velkého stěhování národů".
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 05:58, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému