PB11PA4 Obecná psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 7:30–9:05 N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 44/90, pouze zareg.: 0/90
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty pedagogiky se všemi výchozími pojmy a vztahy, které nezbytně potřebuje pro další psychologické vzdělávání. Kromě toho poznání psychických procesů, stavů a vlastností vytváří bezprostřední rámec všech psychických stránek, které student, budoucí pedagog, může ve své každodenní činnosti sledovat a usměrňovat.
Na základě úspěšného absolvování kurzu bude student schopen:
- definovat základní pojmy psychologie
- objasnit základní znaky a funkce psychických jevů
- popsat a vysvětlit základní druhy psychických jevů (psychické procesy, stavy a vlastnosti)
- stručně charakterizovat základní psychologické směry a dokáže uvést jejich hlavní představitele
- využít znalosti z psychologických metod k zlepšení poznávání sebe i druhých lidí
Osnova
 • 1. Místo psychologie v obecném systému věd, psychologie jako věda o člověku, psychologické vědní disciplíny - jejich klasifikace, předmět. Psychologie a její místo v životě člověka, užití psychologie zejména ve výchovné praxi.
 • 2. Stručný přehled historie psychologie (přehled vývoje psychologického myšlení do vzniku vědecké psychologie, předpoklady vzniku vědecké psychologie, vznik a zakladatelé vědecké psychologie, charakteristika základních psychologických směrů).
 • 3. Základní metody v psychologii - pozorování a sebepozorování, experiment, rozhovor, dotazníky, testy, analýza výsledků činnosti, biografická metoda, přístrojové metody.
 • 4. Základní pojmy psychologie - psychika, vědomí, nevědomí, prožívání, chování, psychické procesy, psychické stavy, psychické vlastnosti a další. Základní znaky a funkce psychických jevů. Třídění psychických jevů. Determinace psychiky, vývoj psychiky.
 • 5. Senzorické procesy, vnímání /percepce/ (charakteristika, základní druhy počitků, vlastnosti vnímání, základní druhy vnímání, typy vnímání).
 • 6. Představivost /představy a fantazie/ (charakteristika, základní druhy představ, představové typy, asociační zákony).
 • 7. Myšlení a řeč, řešení problémů (charakteristika, formy myšlení, myšlenkové operace, základní druhy myšlení, individuální vlastnosti myšlení, základní druhy řeči, myšlení a řešení problémů - fáze, druhy problémů, postupy, metody řešení problémů).
 • 8. Paměť (charakteristika, fáze paměťového procesu, základní druhy a typy paměti, vlastnosti paměti). Učení (vymezení pojmu učení, druhy učení, fáze učení, činitelé ovlivňující průběh a výsledky učení).
 • 9. Pozornost (charakteristika, vlastnosti pozornosti, druhy pozornosti, typy pozornosti).
 • 10. Emoce, city (charakteristika, základní znaky emocí, složky emocionálního procesu, klasifikace emocí - základní druhy, individuální rozdíly).
 • 11. Volní jednání (charakteristika, struktura - fáze volního jednání, volní vlastnosti).
 • 12. Činnost (charakteristika, základní druhy lidské činnosti - hra, učení, práce).
 • 13. Motivace (motiv, motivace, motivační proces, charakteristika základních motivů).
 • 14. Konflikty a konfliktní situace (základní druhy konfliktů, základní typy konfliktů, zdroje konfliktů, typické konfliktní situace, řešení konfliktů a reakce na konflikty).
Literatura
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 80-200-1387-3. info
 • Helus, Zdeněk. Úvod do psychologie. Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Vyd. 1. Praha : Grada Publishing, 2011. 320 s. ISBN: 978-80-247-3037-0.
 • ŠVANCARA, Josef. Emoce, motivace, volní procesy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 142 s. Psychologie. ISBN 80-86633-11-X. info
 • Psychologie. Edited by Rita L. Atkinsonová. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. xxiii, 751. ISBN 80-7178-640-3. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. Vydání 1. Praha: Grada, 2006. 328 stran. ISBN 802470871X. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Průvodce dějinami psychologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1995. 174 s. ISBN 80-85937-23-9. info
 • Encyklopedie obecné psychologie. Edited by Milan Nakonečný. 2. rozš. vyd. Praha: Academia, 1998. 437 s. ISBN 80-200-0625-7. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 1995. 397 s., ta. ISBN 80-85255-74-X. info
 • Hartl, Pavel - Hartlová, Helena. Velký psychologický slovník. Portál 2010. Vyd. 1. Praha : Portál, 2010. 800 s. ISBN 978-80-7367-686-5.
 • HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník [Portál, 2000]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 774 s. ISBN 80-7178-303-X. info
Výukové metody
přednáška (1 hodina týdně) a seminář (1 hodina týdně)
Metody hodnocení
písemná zkouška (písemný test - obvykle 20 otázek hodnocených 20 body, k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 14 bodů - tj. 70 %)
předpokladem k vykonání zkoušky je aktivní účast na výuce - min. 80 %
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.