VIKMB50 Metodik ICT I

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou lichou sobotu 9:10–14:05 L31, každou lichou sobotu 9:10–14:05 U12
Předpoklady
Zájem o problematiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Cíle předmětu
Předmět vychází z akreditovaného kurzu DVPP, který je nutný pro výkon specializované pedagogické činnosti Koordinátora ICT ve školách. Účastníci kurzu se postupně seznámí jak s pedagogickými a didaktickými aspekty využívání moderních technologií a ICT, tak se zásadami a specifiky jejich koordinace. V rámci celého roku se budeme důsledně snažit propojovat teoretickou a praktickou část.

Účastník tak odchází nejen s dobrými teoretickým základy a praktickými kompetencemi pro práci s technologiemi samotnými, žáky a svými kolegy, ale také s mnoha připravenými dokumenty a postupy, které mu do začátku mohou pomoci. Od hotové evaluace školy podle metodiky Škola21, až po řád počítačové učebny či strategii ICT. Obsah je do velké míry přizpůsobován potřebám a přáním účastníků tak, aby bylo možné nabyté znalosti snadno implementovat do školní praxe, již v průběhu jeho trvání.

Jestliže bude chtít student získat certifikát opravňující k výkonu specializované pozice, musí mít zapsaný také navazující kurz (Metodik ICT II). K platnosti certifikátu je také nezbytné tzv. pedagogické minimum.

V kurzu se potkávají studenti MU s učiteli z praxe.
Osnova
 • Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie
 • Hygiena, ergonomie, pravidla bezpečnosti práce s ICT
 • Počítačová bezpečnost
 • Tvorba ICT plánu školy, Škola21, ICT a RVP
 • Informační systémy ve vzdělávání
 • Vedení školních žákovských projektů
 • Moderní technologie
 • Počítač a volný čas
 • ICT ve speciální pedagogice
 • Principy a možnosti počítačových sítí
 • Zdroje informací na webu, repozitáře
 • Webináře
 • Digitální informační kurátorství
Literatura
  povinná literatura
 • ČERNÝ, Michal. Koordinátor ICT. Brno: Flow, 2015. 87 s. ISBN 978-80-88123-06-4. info
 • ČERNÝ, Michal. Metodik ICT. Brno: Flow, 2015. 181 s. ISBN 978-80-88123-05-7. info
  neurčeno
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Alexandra DOBROVOLNÁ. Kolegiální podpora spolupráce ve školách. In Kolegiální podpora spolupráce ve školách. Přednáška 25.05.2016 v Praze. 2016. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Tereza VYCHOPŇOVÁ a Alexandra DOBROVOLNÁ. Mentoring ve škole očima učitelů. In Učitelské praxe – současné poznatky a perspektivy. 2015. info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Teoretické ukotvení výzkumu životních příběhů učitelů a možnosti jejich analýzy. In XIV. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie, 10.-12. 6. 2015, hrad Sovinec. 2015. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. 395 s. ISBN 9788026204039. info
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 3., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2005. 481 s. ISBN 807367047X. info
Výukové metody
Semináře, přednášky, cvičení, diskuse.
Metody hodnocení
Povinná je nejméně 50% účast, vypracování závěrečného úkolu (projektu vlastní práce) a krátký test.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/VIKMB50