MVK_23 Sociologický výzkum v umění a kultuře

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. David Balarin (přednášející)
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 16:00–19:40 N41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a metodami kvantitativního i kvalitativního sociologického výzkumu a s jeho aplikací na oblast umění a kultury.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit důvody a výhody pro použití metod empirického výzkumu při studiu umění a kultury;
- porozumět a vysvětlit metodologii a principy empirického výzkumu;
- předkládat odůvodněná rozhodnutí pro volbu empirického výzkumu při řešení dílčích témat a problémů v oblasti umění a kultury;
- vytvořit projekt empirického výzkumu;
- vytvořit nástroje pro sběr dat;
- interpretovat výsledky empirického výzkumu;
- prezentovat výsledky empirického výzkumu.
Osnova
 • 1. Umění, kultura, sociologie, kulturní průmysl a marketing.
 • 2. Sociálně vědní výzkum, jeho principy, metodologie, výzkum kvalitativní a kvantitativní.
 • 3. Principy, struktura a postup empirického sociologicky zaměřeného výzkumu.
 • 4. Uplatnění sociologického výzkumu v umění a kultuře: oblasti a problémy, strategické plánování, PR a marketing, výzkum organizační kultury.
 • 5. Realizace empirického výzkumu: příprava, sběr dat, jejich zpracování a vyhodnocení.
 • 6. Interpretace a prezentace výsledků empirického výzkumu: vědecká i komerční prezentace.
Literatura
  povinná literatura
 • JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum, 1993. 162 s. ISBN 80-7066-662-5. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 9788073674854. info
 • PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 978-80-7367-468-7. info
 • ONDREJKOVIČ, Peter. Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2007. 248 s. ISBN 978-80-224-0970-4. info
 • BEK, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? : k sociologii české hudebnosti. 1. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. 278 s. ISBN 8085917998. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Čteme? Obyvatelé české republiky a jejich vztah ke knize. 1. vyd. Brno: Host, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7294-270-1. info
  doporučená literatura
 • ALEXANDER, Victoria D. Sociology of the arts : exploring fine and popular forms. 1st pub. Malden: Blackwell, 2003. xix, 366. ISBN 9780631230403. info
 • PAVLICA, Karel. Sociální výzkum, podnik a management : průvodce manažera v oblasti výzkumu hospodářských organizací. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2000. 160 s. ISBN 8086119254. info
 • KOTLER, Philip a Joanne SCHEFF. Standing room only : strategies for marketing the performing arts. Boston: Harvard Business School Press, 1997. xii, 560. ISBN 0875847374. info
 • CIGÁNEK, Jan. Úvod do sociologie umění. Praha: Obelisk, 1972. info
 • PERGLER, Přemysl. Vybrané techniky sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1969. 767 s. info
Výukové metody
Přednáška a seminární práce ve skupinách.

Seminární práce ve skupinách bude zaměřena na aplikaci empirického výzkumu, a to formou návrhu takovéhoto výzkumu, případně i jeho realizací formou pilotního projektu.

Kde hledat témata pro volbu práce ve skupinách:
Co posloucháme?
Co čteme?
Na co se díváme?
Podle čeho se rozhodujeme při investování do umění a kultury?
Co nám vnímání/účast na umění a kulturních aktivitách dává?
a jiné...
Metody hodnocení
Kolokvium bude uděleno za práci ve skupinách a závěrečnou prezentaci studentského projektu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.