PAN147 Age management

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 10:00–13:40 C42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se v rámci vyučovaného kurzu seznámí se základními teoretickými východisky, principy, cíli, nástroji a možnostmi implementace age managementu do praxe. Dílčím cílem předmětu je seznámení s problematikou stárnutí populace a sní souvisejícími socioekonomickými a kulturními aspekty, situací na trhu práce v České republice, aktuálními trendy pracovního prostředí u všech generací pracovníků a měření pracovní schopnosti prostřednictvím nástroje WAI. Získané informace budou moci studenti využít prostřednictvím zpracování vlastního úkolu a dále aplikovat získané znalosti a dovednosti v samotné praxi. Mezi metody používané v průběhu kurzu patří především přednáška a diskuse nad tématy. Studenti budou moci vzájemně diskutovat rovněž prostřednictvím fóra v e-learningu.
Osnova
  • 1.Základní východiska age managementu (stárnutí, stáří, demografická situace v České republice) 2.Vznik a vývoj age managementu; ukotvení ve strategických dokumentech 3.Generace na trhu práce (silné a slabé stránky jednotlivých generací a jejich očekávání; zaměstnanost jednotlivých generací; příklady systémových projektů v České republice) 4.Ohrožené cílové skupiny na trhu práce a jejich specifika – absolventi, rodiče, 50+, senioři (aktuální situace; opatření a nástroje na podporu specifických cílových skupin; prevence nezaměstnanosti) 5.Adaptace a příprava na stáří; koncept aktivního a úspěšného stárnutí; konec pracovní kariéry; adaptace na postproduktivní fázi života 6.Age management v organizaci – řízení věkové struktury pracovníků v organizaci (personální plánování, získávání a výběr zaměstnanců; adaptace zaměstnanců; hodnocení zaměstnanců; odměňování a péče o zaměstnance; vzdělávání a rozvoj pracovníků; slaďování profese a rodiny; talent management; sociální odpovědnost organizace; přínosy a rizika age managementu v organizaci) 7. Psychologické a personální aspekty věkové diskriminace v různých fázích profesního života (stereotypy; ageismus; diversity management) 8.Mezigenerační sdílení znalostí v organizaci; opatření age managementu v personálním systému 9.Zdraví a kvalita života starších pracovníků a možná opatření (pracovní prostředí; fyzická zátěž; duševní zátěž; organizace práce) 10.Work Ability Index (WAI) – Index pracovní schopnosti (podpora pracovní schopnosti u různých věkových skupin) 11.Profesní seniorita® a její využití u různých cílových skupin 12.Příklady projektů a dobré praxe age managementu v České republice a zahraničí 13.Výstupy závěrečných projektů
Literatura
  • Ilmarinen, J. (2008). Ako si predĺžit aktívny život. Starutie a kvalita pracovného života v Európskej únii. Bratislava: Príroda.
  • Šimandlová, N., & Ferrarová, E. (2014). Stárnutí populace jako výzva. Age Management a postavení lidí 50+ ve společnosti a na trhu práce. Praha: Alternativa50+.
  • Novotný P. a kol. (2014). Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění Age managementu v České republice. Praha: AIVD.
  • Cimbálníková, L. a kol. (2012). Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+. Metodická příručka. Praha: AIVD ČR.
  • Ilmarinen, J. (2009). Work Ability – a comprehensive concept for occupational health research and prevention. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 35(1), s. 1-5.
  • Novotný, P. (2009). Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. Brno: Masarykova univerzita.
  • Cimbálníková, L. a kol. (2011). Age Management. Komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku. Praha: AIVD ČR.
  • Rabušicová, M., Brücknerová, K., Kamanová, L., Novotný, P., Pevná K., & Vařejková, Z. (2016). Mezigenerační učení: Teorie, výzkum, praxe. Brno: Masarykova univerzita.
Výukové metody
přednášky, semináře, diskuse
Metody hodnocení
závěrečný projekt
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.