PSA_027 Praxe a stáže z psychologie práce a řízení

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/4. 4 dny. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Libor Komárek (cvičící)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
PSA_026 Psych. práce a organizace I && ( PSA_0SZ Souborná zkouška || PSA_SZ PSA_SZ )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle praxe jsou: 1. seznámení s pracovišti, zabývajícími se výběry a přezkušováním profesionálních řidičů, výběry pracovníků a personální prací, s prací psychologů "na volné noze" a podobně.
2. konfrontace teoretických poznatků s realitou konkrétního pracoviště.
Výstupy z učení
Po absolvování praxe bude student schopen: 1. porozumět vybraným aspektům personální práci v konkrétní organizaci
2. porovnat teoretické poznatky s realitou konkrétního pracoviště
Praxe svým charakterem rovněž nabízí možnost navázat užitečné kontakty, případně nabídnout možnost řešení aktuálního pracovního problému formou diplomové práce s výhledem možného budoucího pracovního uplatnění studenta.
Osnova
 • 1. Navázání kontaktu s pracovištěm
 • 2. Seznámení s chodem pracoviště
 • 3. Aktivní zapojení do dění na pracovišti
 • 4. Reflexe, komparace získaných zkušeností s teoretickými poznatky
 • 5. Vypracování dokumentu z praxe
Literatura
 • ARMSTRONG, Michael. Personální management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 963 s. ISBN 8071696145. info
 • A Handbook of personnel management practice (Orig.) : Personální management [Grada Publishing, 1999]. info
 • DAVIS, Keith a William B. WERTHER. Human resources and personnel management (Orig.) : Lidský faktor a personální management. info
 • JANYŠKOVÁ, Miriam. Personální management - personální plánování na základě organizační změny. Brno, 2001. 88, [31] l. info
 • Personální management. 2. Edited by Jaroslav Berka - Jiří Kleibl - František Peterman. Praha: Raabe, 2001. 1 sv. (růz. info
 • MAYEROVÁ, Marie a Jiří [sociolog] RŮŽIČKA. Moderní personální management. 1. vyd. Jinočany: H & H, 2000. 173 s. ISBN 80-86022-65-X. info
 • ŠVIGOVÁ, Milada. Personální management :základy podnikové personalistiky. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně - Ústí nad Labem, 1996. 77 s. ISBN 80-7044-120-8. info
 • NENIČKA, Petr. Marketingová strategie firmy-personální management. Brno, 1993. 65 s. info
 • STÝBLO, Jiří. Personální management. Praha: Grada, 1993. 334 s. ISBN 80-85424-92-4. info
 • WERTHER, Wiliam B. a Keith DAVIS. Lidský faktor a personální management. 1. vyd. Zlín: Victoria Publishing, 1992. 611 s. ISBN 80-85605-04-X. info
Výukové metody
Praxe má rozsah minimálně 4 dny; pracoviště pro absolvování praxe si studenti zajistí samostatně v brněnských či mimobrněnských zařízeních. Očekává se aktivní spolupráce praktikanta na řešení aktuálních úkolů na pracovišti výhradně pod supervizí psychologa nebo zkušeného personalisty (testování, sběr dat, ověřování referencí apod.).
Metody hodnocení
Podmínky pro získání zápočtu z praxe:
1. Potvrzení o absolvované praxi - protokol podepsaný vedoucím praxe, opatřený razítkem
2. Aktivní účast na činnosti pracoviště - aktivní účast popíše a potvrdí vedoucí praxe do protokolu
3. Písemné zpracování dokumentu z praxe - organizační začlenění - náplň práce - aktuální řešené problémy - popis pracovní účasti praktikanta. Rozsah: min. 2 normostrany. Dokument musí být podepsaný vedoucím praxe na daném pracovišti a také opatřen razítkem.
4. Vlastní zhodnocení praxe - student provede písemné zhodnocení praxe, v němž shrne konkrétní přínos z praxe pro vlastní osobní rozvoj, zhodnotí získané poznatky ve vztahu k teorii a provede celkovou reflexi praxe (0.5 - 1 normostrana).
Všechny požadované materiály vložte naskenované do odevzdávárny. Tištěná forma není nutná, ale doporučujeme dokumenty archivovat pro případné další použití.
Informace učitele
Podle Studijního a zkušebního řádu MU existuje povinnost archivovat veškeré písemné materiály po dobu 6 měsíců od konce zkouškového období příslušného semestru.
D o p o r u č u j e m e studentům uchovávat v kopii potvrzené protokoly o praxi i další písemné materiály, které jsou předpokladem k udělení zápočtu.
Odůvodnění doporučení: Pokud chce absolvent pokračovat v profesní kariéře především v EU, jsou tyto dokumenty v poslední době v některých zemích striktně vyžadovány.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.