PV2B83 Ennoblement and the new nobility in the Czech Lands in the 18th century

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/4. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D. (lecturer), Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Supplier department: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies - Faculty of Arts
Timetable
each even Monday 16:00–19:40 C42
Prerequisites
Basic knowledge of Early Modern Age aspects of historical auxiliary sciences (diplomatics, palaeography, sigillography), the basics of archival theory and practice and a history of administration.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 12 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/12, only registered: 0/12, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/12
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 17 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The content of the seminars consists of a practical approach towards the mechanism of the official process for granting aristocratic titles, particles and coats of arms in the Czech lands in the 18th century. By analysing the ennoblement documents, students will become acquainted with functioning of the Bohemian court chancellery and how it communicated with individuals (applicants for ennoblement) and the provincial authorities. An analysis of the ennoblement documents helps in the training of particular aspects of auxiliary historical sciences (diplomatics, heraldry, sigillography) and also the basis for the creation of archival aids (catalogues, inventories).
Learning outcomes
After completing the course, students: - will be able to comprehend the basic mechanisms of official negotiations in the 18th century in the Czech lands or the western part of the monarchy generally and apply them to analyzing the relevant archive material representing official communications between the court authorities, the provincial authorities and local institutions or individuals.
- will be equipped with a basic knowledge of diplomatics, heraldry, sphragistics and genealogy in the 18th-century Czech lands within a Central European context, on the basis of which they will be able to correctly identify archival material, define it and classify it in accordance with auxiliary historical sciences and modern archival science.
- will acquire important knowledge of the social structure of the 17th- and 18th-century Estates society and the mechanism of social advancement with an emphasis on the 18th century, which will allow them a deeper understanding of issues connected with selected modernization processes in the early modern Estates society of the Czech lands.
Syllabus
 • 1. Ennoblement and the new nobility in the Early Modern Czech lands: introduction.
 • 2. The process of ennoblement in the context of the bureaucratic practice of the Early Modern Habsburg monarchy: communication between individuals, provincial authorities and the court.
 • 3. Ennoblement documents and their diplomatic form: ennoblement charters and copies, file material (ennoblement files of the court chancellery, registrars of the province).
 • 4. Nobility from bureaucratic power: reconstruction of the ennoblement process, heraldic and sigillographic aspects of ennoblement.
 • 5. Biographistics of the new nobility: prosopographic potential of the ennoblement documents.
 • 6. Ennoblement files as an “archival collection”: archival aids (their typology, inner structure) and their creation using the example of ennoblement files.
Literature
 • BRŇOVJÁK, Jiří: Conforme est arti et statui: k barokní heraldické tvorbě v první polovině 18. století na příkladech udělování šlechtických titulů a erbů. In: Cieszyńskie studia muzealne. Těšínský muzejní sborník, 4. Cieszyn-Český Těšín 2010,s.145-180
 • BRŇOVJÁK, Jiří: Nobilitační řízení české dvorské kanceláře v 1. polovině 18. století ... . In: Hojda, Zdeněk - Pátková, Hana (eds.): Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním. Praha 2008, s. 203-223.
 • BRŇOVJÁK, Jiří: Nobilitační spisy České dvorské kanceláře z období vlády císaře Karla VI. (1712-1740). SAP 56, 2006, č. 1, s. 69-111.
 • BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2003. 505 s. ISBN 8072771353. info
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK and Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 570 s. ISBN 9788071069065. info
 • KREJČÍK, Tomáš: Metodologický příspěvek k využití erbovních listin jako historického pramene. Slovenská archivistika 19, 1984, č. 1, s. 70-85.
 • LUKOWSKI, Jerzy: The European Nobility in the Eighteenth Century. Basingstoke 2003.
 • MAŤA, Petr. Svět české aristokracie : (1500-1700). Praha: Lidové noviny, 2004. 1060 s. ISBN 8071063126. info
 • Metodické návrhy a instrukce pro zpracování archivního materiálu. Zvláštní příloha k Sborníku archivních prací 10, 1960, č. 2, s. 215-309.
 • STLOUKAL, Karel. Česká kancelář dvorská 1599-1608 : pokus z moderní diplomatiky. V Praze: Nákladem České akademie věd a umění, 1931. 175 s., př. info
 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Archivnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 192 s. ISBN 9788021065147. info
 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Vývoj správních institucí českého státu 1526–1848 (The development of the administrative institutions of the Czech state 1526-1848). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 96 pp. ISBN 978-80-210-7195-7. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠŤOVÍČEK, Ivan. Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti :příprava vědeckých edic dokumentů ze 16.-20. století pro potřeby historiografie. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 2002. 117 s. ISBN 80-86466-00-0. info
 • ŽUPANIČ, Jan, Michal FIALA and Pavel KOBLASA. Šlechtický archiv c.k. ministerstva vnitra : erbovní listiny Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze, Archivu hlavního města Prahy (dodatky), Archivu Národního muzea (dodatky). Vydání první. Praha: Agentura Pankrác, 2014. 1047 stran. ISBN 9788086781242. info
 • ŽUPANIČ, Jan. Nová šlechta Rakouského císařství. Vyd. 1. Praha: Agentura Pankrác, 2006. 452 s. ISBN 8086781089. info
Teaching methods
Lecture, seminar and practical work with archival material.
Assessment methods
Attendance, active participation in seminars, completing a written assignment.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2016, Autumn 2016, Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/PV2B83