EN

FF:VIKBB53 Příroda a kultura - Informace o předmětu

VIKBB53 Příroda a kultura

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Marek Timko, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 L42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 27/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Cíle předmětu
Predmet podáva filozofickú reflexiu podstaty ekologickej krízy ako konfliktu prirodzenej a kultúrnej evolúcie. Pokúša sa rehabilitovať prehliadanú hodnotu prírody (prirodzeného) a ľudskú kultúru ukazuje ako iný typ ontickej usporiadanosti pozemskej skutočnosti. Pri hľadaní riešení súčasnej globálnej ekologickej krízy síce vychádza z nového ontologického obrazu sveta (ktorý načrtáva koncepcia evolučnej ontológie), ale zároveň doceňuje úlohu systému kultúry vôbec, vrátane sprostredkujúcej funkcie politiky a ekonomiky.
Výsledkom evolučneontologickej reflexie by malo byť uvedomenie si jedinečnosti pozemskej prírody, protiprírodnej orientácie kultúry, ako aj potreby zmeny súčasných stratégií vývoja kultúry.
Osnova
 • I.Evolučná ontológia ako diagnostika a východisko z globálnej ekologickej krízy. Pojem evolúcie, krízy a ekologickej katastrofy;
 • II.Človek, príroda a kultúra. Problém fylogenézy a ontogenézy človeka. Dva ontické rády skutočnosti – dva typy informácie. Pojem entropie;
 • III.Jedinečnosť pozemskej prírody. Gaia ako symbiotická planéta. Otvorené disipatívne štruktúry a nelineárna termodynamika;
 • IV.Biodiverzita (rozmanitosť života). Útočne (ofenzívne) adaptívna stratégia biologických druhov a človeka;
 • V.Ohrozená kultúra v informačnej (postindustriálnej) spoločnosti. Psycho-sociálne a ekologické aspekty ľudskej práce v priebehu evolúcie kultúry;
 • VI.Ekologická stránka techniky. Abiotická a biotická technika. Technický „genotyp“ a technický „fenotyp“;
 • VII.Ekologická výchova a etika. Filozofické problémy hodnôt;
 • VIII.Ekologická politika a „eko-ekonomika“ (prírodný kapitalizmus).
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠMAJS, Josef. Základy systematické filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 255 s. ISBN 8021038713. info
 • ŠMAJS, Josef. Základy systematické filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 255 s. Masarykova univerzita, 1. ISBN 80-210-3871-3. info
 • ŠMAJS, Josef. Filosofie psaná kurzívou : rozhlasové ekologické eseje. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 113 s. ISBN 8072391526. info
 • ŠMAJS, Josef. Kultura proti přírodě. Vyd. 2., rozš. České Budějovice: Dobromysl, 1996. 63 s. : il. info
 • ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura. Od evoluční ontologie k ekologické politice. Brno: Zvláštní vydání ... (Č. Kocar), 1995. 106 s. ISBN 80-85436-38-8. info
Výukové metody
Teoretická příprava, přednášky a diskuse.
Metody hodnocení
esej v rozsahu 5 400 znakov, dochádzka 75 %
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKBB53