AEB_A14a Paleolit a mezolit ve střední Evropě

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. (přednášející)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 M21
Předpoklady
Předchozí absolvování AEB_A06a Základy studia pravěku a rané doby dějinné je výhodou, ale nikoliv podmínkou. Doporučujeme současně zapsat AEB_A15a Paleolit ve střední Evropě - seminář a AEB_A07a Znalectví hmotné kultury doby kamenné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/35, pouze zareg.: 0/35
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška poskytuje základní informace k historii poznání našeho paleolitu období do r. 2014, základním pojmům ze spolupracujících přírodovědných oborů, dělení, charakteristice a použití surovin štípané industrie, typologii štípané industrie a zejména chronologické, antropologické a archeologické stránce problematiky starého paleolitu až mezolitu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat klíčové otázky současného výzkumu paleolitu a mezolitu ve střední Evropě
- definovat a shrnout důležité rysy hlavních etap paleolitu a mezolitu;
- popsat základní charakteristiky technokomplexů a archeologických kultur v rámci tradičního schematu;
- porovnat rozdíly historických a současných interpretací.
Osnova
 • 1. Historie poznání našeho paleolitu období do r. 1914: Hlavní pracoviště a osobnosti po II. svět. válce.
 • 2. Základní pojmy ze spolupracujících přírodovědných oborů: geologie - členění kvartéru, glaciální cyklus, typy uloženin
 • 3. Archeologické materiály. Dělení, charakteristika a použití surovin štípané industrie Technologie: pojem artefaktu, základní pojmy (způsob, technika, metoda), druhy retuší, její funkce. Dynamická klasifikace polské školy, studium operačních řetězců ve Francii. Experimenty, etnografické analogie, trasologie. Pseudoartefakty.
 • 4. Typologie štípané industrie.
 • 5. starý paleolit: nálezy Homo heidelbergensis, valounové, úlomkové a drobnotvaré industrie, otázka mrchožroutství, časově do konce interglaciálu Holstein.
 • 6. střední paleolit: úštěpové industrie, levalloiská a diskovitá metoda, lovecká specializace?, regionální a místní stabilita industrií, nálezy neandertálců, první pohřby (zatím ne v zájmovém území).
 • 7. Otázka přechodu k mladému paleolitu - místní kontinuita nebo příchod H.s.s. z Afriky přes Přední východ? Chronologická, anthropologická a archeologická stránka problematiky. Nejstarší mladopaleolitické industrie (szeletien, bohunicien) a jejich protějšky v Evropě a na Předním východě.
 • 8. Aurignacien - první civilizace člověka moderního typu na celém území Evropy a Předního východu Nejstarší celkově opracované kostěné zbraně, mladopal. čepelová technika. Míškovický typ na východní Moravě.
 • 9. Střední fáze mladého paleolitu - gravettien, na Moravě vyspělá civilizace pavlovienu. Role lovu mamutů pro růst sociální komplexity. Přesun osídlení do říčních úvalů, ŠI a její importované suroviny, rozmach kostěné industrie, ozdoby a umění, variabilní zacházení s lidskými pozůstatky, interpetace tzv. skládek mamutích kostí. Mladší gravettienské celky s hroty s vrubem.
 • 10. Epiaurignacien a epigravettien jako projev ekonomické změny za zhoršujícího se klimatu svrchního würmu. Pokračuje napojení na zdroje eratického pazourku, velké sídelní aglomerace na střední Moravě, hyperspecializace typologické sféry, obnovení tradice listovitých hrotů. Protomagdalénienské jevy v Grubgrabenu.
 • 11. Magdalénien - poslední velká lovecká civilizace v Evropě a pozice Moravy na jejím východním okraji. Osídlení jeskyň a ojedinělých lokalit pod širým nebem (typických naopak pro Durynsko), převaha soba a koně v lovné fauně, rozvoj vrhacích zbraní z parohu, ŠI a její suroviny, absence pohřbů, rytiny zvířat a stylizovaná zpodobnění žen.
 • 12. Pozdní paleolit - rozvoj lokálních skupin v pozdním glaciálu, větší pohyblivost lidských skupin, těžba silicitů a okru v Polsku, specializované dílny. Ráz sídlišť (většinou krátkodobá pod širým nebem), úpadek umění.
 • 13. Mezolit: příroda na počátku holocénu, poloha sídlišť - na říčních písčinách i v odlehlých oblastech, pod převisy a pod., využívání drobných místních zdrojů potravy i surovin, rozmanitost adaptací v různých ekologických zónách jako alternativa k počátkům kultivace rostlin a domestikace zvířat na Předním východě. Problematika šíření zemědělství: invaze versus akulturace. Postoj lovců a sběračů k přijetí produktívního hospodářství.
Literatura
  povinná literatura
 • SVOBODA, Jiří. Mezolit severních Čech II. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., 2017. 247 s. The Dolní Věstonice Studies / Dolnověstonické studie 22. ISBN 978-80-7524-005-7. info
 • NERUDA, Petr. Střední paleolit v moravských jeskyních. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 247 s. Dissertationes Archaeologicae Brun/Prag 8. ISBN 978-80-210-5444-8. info
 • SVOBODA, Jiří, T. CZUDEK, P. HAVLÍČEK, V. LOŽEK, E. MACOUN, Antonín PŘICHYSTAL, H. SVOBODOVÁ a E. VLČEK. Paleolit Moravy a Slezska. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1994. 209 s. Dolnověstonické studie 1. ISBN 80-901679-1-8. info
 • KLÍMA, Bohuslav. Dolní Věstonice : tábořiště lovců mamutů. Vyd. 1. Praha: Academia, 1983. 176 s., fo. info
 • OLIVA, Martin. Aurignacien na Moravě. Edited by Vladimír Podborský. 1980. [1], 185 s. info
  doporučená literatura
 • Palaeolithic and mesolothic technology. Edited by Petr Neruda - Zdeňka Nerudová - Michal Maruška. Brno: Anthropos,. 1 videodis. info
 • SVOBODA, Jiří. Dolní Věstonice - Pavlov. 1. vyd. Praha: Academia, 2016. 399 s. ISBN 978-80-200-2550-0. info
 • NERUDA, Petr. Time of neanderthals. Translated by Lada Krutilová. Vydání první. Brno: Moravské zemské muzeum, 2016. 315 stran. ISBN 9788070284759. info
 • KOSTRHUN, Petr a Petr NERUDA. Hranice - Velká Kobylanka, Mladopaleolitická stanice v Moravské bráně. Acta musei Moraviae : scientiae sociales, Brno: Moravské zemské muzeum, 2002, roč. 87, 1-2, s. 105-155. ISSN 0521-2359. info
 • PODBORSKÝ, Vladimír. Pravěké dějiny Moravy. Edited by Jaromír Kubíček. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 1993. 543 s. ISBN 8085048450. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce: podrobná znalost vývojových tendencí středoevropského paleolitu a mezolitu, základní vědomosti o nejdůležitějších lokalitách (např. j. Kůlna, Předmostí, Willendorf, Smolín, atd), rozpoznání základních technik, typů a surovin štípané industrie na výrazných ukázkách.
Informace učitele
KAMINSKÁ, L. 2014: Staré Slovensko 2. Paleolit a mezolit (s příspěvky M. Moravcové a A. Šefčákové). ARÚ SAV, Nitra. KLÍMA, B.1983: Dolní Věstonice. Tábořiště lovců mamutů. Academia, Praha. NERUDA, P. 2016: Čas neandertálců. MZM, Brno. OLIVA, M. 2016: Encyklopedie paleolitu a mezolitu českých zemí. MZM, Brno. SVOBODA, J. - HAVLÍČEK, P. - LOŽEK, V. - MACOUN, J. - MUSIL, R. - PŘICHYSTAL, A. - SVOBODOVÁ, H. – VLČEK, E. 2009: Paleolit Moravy a Slezska. (3., aktualizované vydání). Dolnověstonické studie 16, ARÚ Brno. URBAN O.H. 1989: Wegweiser in die Urgeschichte Österreichs. Wien, 9-57. VALOCH K. 1993: V záři ohňů nejstarších lovců. Pravěké dějiny Moravy, 11-70. Brno. VENCL, S. (ED.) - FRIDRICH, J. 2007: Archeologie pravěkých Čech 2. Paleolit a mezolit. ARÚ, Praha. Nejpřístupnější příručka k typologii: SKLENÁŘ K. - HARTL J.: Archeologický slovník 1. Kamenné artefakty. Praha 1989 /včetně rozmnožených poznámek/.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AEB_A14a