ETMA126 Dvojí tvář magie

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Dagmar Dobšovičová (přednášející), prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (zástupce)
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 16:00–17:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vymezením pojmu magie nejen jako fenoménu tradiční lidové kultury na území ČR prostřednictvím instituce tzv. „bohyní“ v Bílých Karpatech, ale i v širším kontextu sociálně antropologickém po současnost. Přednášky budou mapovat historii a chápání magie a lidového léčení, tak aby student získal ucelené informace o tomto fenoménu duchovní kultury, který v různých obměnách existuje dodnes. Na konci kurzu se bude student schopen orientovat v pojmech a terminologii: lidová magie, lidové léčení, čarodějnictví, šamanismus, neopohanství apod.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student bude schopen identifikovat projevy duchovní kultury v tradici i v současném světě a získá znalosti z oblasti lidového léčitelství, lidového obřadnictví a magie.
Osnova
 • Specifika kvalitativního výzkumu duchovní kultury na příkladu zkoumání Žítkovských bohyní.
 • Vymezení pojmu magie, historie a současnost.
 • Vymezení pojmu lidové léčitelství, kult ohně, kult stromu, kult vody v rámci lidového obřadnictví.
 • Vymezení pojmu šamanismu jako historického fenoménu + video projekce.
 • Vymezení pojmu a historie čarodějnictví a neopohanství.
 • Vymezení pojmu věštění, historie a jako součást lidové duchovní kultury a praktik žítkovských bohyní.
Literatura
 • FREUD, Sigmund. Totem a tabu :o podobnostech v duševním životě divocha a neurotika. Vyd. 1. Praha: Jiří Kocourek, 1997. 157 s. ISBN 80-86123-01-4. info
 • Duše moderního člověka. Edited by Carl Gustav Jung. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1994. 378 s. ISBN 807108087X. info
 • FRAZER, James George. Zlatá ratolest [Frazer, 1994] : The golden bough (Orig.). Vyd. 2. Praha: Mladá fronta, 1994. 632 s. ISBN 80-204-0488-0. info
 • VÁCLAVÍK, Antonín. Výroční obyčeje a lidové umění. I. vydání. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 580 stran. info
 • ČIŽMÁŘ, Josef. Lidové lékařství v Československu. [1. vyd.]. Brno: V komisi B. Komůrka, knihkupectví, Brno, 1946. 328 s. info
 • BARTOŠ, František. Moravský lid : Františka Bartoše sebrané rozpravy z oboru moravské lidovědy. V Telči: Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. 328 s. ISBN 8090341160. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení
Metody hodnocení
Test, ústní zkouška
Informace učitele
Doporučená literatura 1) Bartoš, Fr.: Moravský lid. Telč, 1892.
2) Čižmář, J.: Lidové lékařství v Československu II. Brno 1946.
3) Eliade,M.: Šamanismus a archaické techniky extáze. Praha 1997.
4) Frazer, J.G.: Zlatá ratolest. Praha 1994.
5) Freud, S.: Totem a tabu. Praha 1997.
6) Jung, C.G.: Duše moderního člověka. Brno 1994
7) Matiegka, J.: Lidové léčení. In:Československá vlastivěda, Řada II. Národopis. Praha 1937.
8) Nákonečný, M.: Magie v historii, teorii a praxi. Praha 1999.
9) Niederle, L.: Zvyky a obyčeje. In: Moravské Slovensko II. Praha 1922
10) Tarcalová, L.: Magie a náboženství. Uherské Hradiště 1997.
11) Václavík, A.: Výroční obyčeje a lidové umění. Praha 1959.
12) Václavík, A.: Zvykosloví,nadpřirozené mocnosti, čáry, kouzla a pověry v životě lidu. In: Luhačovské Zálesí. Luhačovice 1930.
13) Volf, J.: Člověk ve světě magie. Praha 1992.
14) Zíbrt, Č.: Seznam pověr a zvykosloví pohanských z VIII.věku.Praha 1995.
15) J.Jilík: Žítkovské bohyně.Alcor Puzzle, 2005.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.