PSMA001 Psychodiagnostika dospělých

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 C11
Předpoklady
Předmět navazuje na Metodologii I a II, Základy psychodiagnostiky a další disciplíny, zabývající se osobnostní strukturou a jejími charakteristikami. Navazuje na něj mj. Psychodiagnostika dětí a dospívajících, Psychoterapie apod.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je předložit systematický přehled psychodiagnostických metod, stručně připomenout zásady jejich konstrukce a psychometrické vlastnosti a poskytnout studentům nástroje k poznávání lidské psychiky.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student ovládat terminologii vztahující se k psychologické diagnostice; bude schopen naplánovat a realizovat diagnostický postup a v souladu s etickými pravidly vybrat a použít vhodné metody psychologické diagnostiky; sepsat zprávu z psychologického vyšetření.
Osnova
 • Okruhy otázek z Psychodiagnostiky dospělých

  Psychometrické vlastnosti diagnostických metod

  Klinické metody: pozorování

  Klinické metody: rozhovor

  Klinické metody: anamnéza

  Výkonové testy: princip, přehled, dělení

  Testy inteligence: princip, přehled, dělení

  Jednoduché testy inteligence: Kohsovy kostky, D 48 Domino

  Jednoduché testy inteligence: Ravenovy progresivní matrice (Standard PM, Advanced PM)

  Jednoduché testy inteligence: UNESCO, Krátký verbální inteligenční test KVIT, C.F. 2A

  Komplexní testy inteligence: Wechsler - Bellevue, WAIS-R, WAIS – III

  Komplexní testy inteligence: Meiliho Analytický test inteligence (AIT)

  Komplexní testy inteligence: Amthauerův Test struktury inteligence (I-S-T)

  Komplexní testy inteligence: T.I.P., Orientační zkouška, Mannheimský inteligenční test MIT

  Testy paměti : W-M, W-M III, ŠAP, LGT-3

  Testy kreativity: Torranceho test, Kreatos

  Testy parciálních a kombinovaných schopností: Bourdonův test, Test diferenciace schopností DAT, GABT

  Testy parciálních a kombinovaných schopností: Instrukce, Názorové řady, Číselné řady, Tvarový skládací test, Sčítací zkouška

  Testy parciálních a kombinovaných schopností: S test, DRČ, Test čtverců, Test koncentrace pozornosti, Test laterality

  Testy uměleckých schopností ( Seashore, Wing, Meier ) a technických schopností ( PFB, Loeweho pyramida, Soeweho kostka)

  Testy verbálních schopností ( Doplňování vět, G zkouška ) a matematických schopností (Kalkulia I + II)

  Testy organicity: Vizuální retenční test Bentonův, Minnesotský percepčně diagnostický test

  Testy organicity: Bender - Gestalt test , Perceptual Maze Test (Elithorn )

  Testy organicity: Grassiho test, Test organické integrity OIT

  Testy organicity : DCS Weidlichové, Test Grahamové – Kendallové

  Testy organicity: Test hledání písmen LFT, Test kreslení dráhy, Halstead-Reitanova neuropsychologická baterie

  Testy osobnosti: princip, přehled, dělení

  Projektivní testy: princip, přehled, dělení

  Verbální projektivní metody: Rorschachův test, Zulligerovy testy, HIT

  Verbální projektivní metody: Slovní asociační experiment, Test doplňování vět

  Verbální projektivní metody: TAT

  Verbální projektivní metody: Rosenzweigův frustrační test

  Verbální projektivní metody: Hand test, MAPS, Szondiho test

  Grafické projektivní metody: Warteggův test, Myokinetická psychodiagnostika

  Grafické projektivní metody: Kresba postavy (Machoverová DAP, Baltrusch FDT)

  Grafické projektivní metody: Kochův test stromu, Test tří stromů

  Grafické projektivní metody: MDZT, H-T-P

  Projektivní metody volby: Lüscherův test, Mozaikový test Lowenfeldové LMT

  Projektivní metody volby: Barevný pyramidový test, CAE

  Objektivní testy osobnosti: Porteusovy labyrinty, Zrcadlové kreslení, Stroopův test

  Objektivní testy osobnost: Witkinovy testy

  Dotazníkové metody: princip, přehled, dělení

  Jednodimenzionální dotazníky a inventáře: Gordonova škála autonomie, Rotterova škála I-E

  Jednodimenzionální dotazníky a inventáře: Test hodnot AVL, testy hierarchie hodnot (Rokeach), zájmové dotazníky ( Strong, Kuder, Baumgartenová)

  Jednodimenzionální dotazníky a inventáře: BQMI, VVIQ, VVQ

  Jednodimenzionální dotazníky a inventáře: MMQ, N-5, ŽIS, MAS, IPAT, KSAT

  Jednodimenzionální dotazníky a inventáře: Caprarovy dotazníky, Buss-Durkee B-D-I

  Jednodimenzionální dotazníky a inventáře: psychosomatika, alexithymie (TAS, BIQ, AAS), typ chování A (Framingham Type A Scale, Jenkins aktivity Survay, CAS, ANIM, DMI (Defense Mechanism Inventory), (Plutchik LSI (Life Style Index)

  Multidimenzionální dotazníky a inventáře: BOD/h/, KUD, Guilford - Zimmermanův dotazník

  Multidimenzionální dotazníky a inventáře: TE-ZA-DO, Bellův dotazník přizpůsobivosti, Cornell index 3, RSSSI

  Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Minnesotský inventář MMPI, MMPI – 2

  Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Dotazník interpersonální diagnózy ICL

  Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Eysenckovy dotazníky (EPI, EOD, DOPEN)

  Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Bernreuterův BPI, Kalifornský psychologický inventář CPI, EPPS

  Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Dotazník interpersonální orientace FIRO-B, IHAVEZ, SUPOS

  Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Cattellův dotazník 16 PF, Mitteneckerův P.I.Test

  Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Big Five, Logo Test

  Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Freiburský osobnostní dotazník FPI, Osobnostní dotazník (Miglierini)

  Posuzovací stupnice - princip, přehled, dělení

  Sebeposuzovací stupnice

  Objektivní posuzovací stupnice

  Psaní psychologického nálezu
Literatura
  doporučená literatura
 • Šípek, J. (1996). Projekce a projektivní metody v psychodiagnostice. Praha: Propsy.
 • Svoboda,M., Řehan, V. a kol. (2004). Aplikovaná psychodiagnostika v České republice.Brno:MSD.
 • Svoboda, M.: Psychologická diagnostika dospělých. Portál, Praha 1999.
 • Říčan, P., Ženatý, J. (1998). K teorii a praxi projektivních technik. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy.
 • Stančák, A. (1996). Klinická psychodiagnostika dospelých. Nové Zámky: Psychoprof.
 • GROTH-MARNAT, Gary a A. Jordan WRIGHT. Handbook of psychological assessment. Sixth edition. Hoboken: Wiley, 2016. xii, 911. ISBN 9781118960646. info
 • GREGORY, Robert J. Psychological testing : history, principles, and applications. 7th ed., global ed. Harlow, Essex: Pearson, 2015. 589 s. ISBN 9781292058801. info
 • SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostika dospělých. (Multimediální učebnice psychodiagnostiky). Brno, MU: Masarykova univerzita, 2005. 150 s. prvni vydani. info
 • KLINE, Paul. The handbook of psychological testing. Second edition. London: Routledge, Taylor & Francis group, 2000. vii, 744. ISBN 9780415211581. info
 • SVOBODA, Mojmír. Metody psychologické diagnostiky dospělých. Praha: CAPA, 1992. ISBN 80-7064-036-5. info
 • SVOBODA, Mojmír, O. KONDÁŠ a A. STANČÁK. Psychodiagnostika dospelých. Martin: Osveta, 1992. ISBN 80-217-0357-1. info
  neurčeno
 • Dictionary of psychological testing, assessment and treatment. Edited by Ian Stuart-Hamilton. 2nd ed. London: Jessica Kingsley, 2007. 285 p. ISBN 1843104946. info
Výukové metody
Výuka je založena na multimediálních interaktivních přednáškách s využitím praktických ukázek psychodiagnostických metod.
Metody hodnocení
Výuka probíhá jednou týdně a je zakončena zápočtem a zkouškou. Psychodiagnostické metody (dospělých i dětí a rovněž Základy psychodiagnostiky) jsou povinnou součástí Státní závěrečné zkoušky.
Informace učitele
Poslední úprava 27. 12. 2017 Prof. PhDr. Mojmír Svoboda,CSc.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020.