UCJL06 Teorie literatury pro bakalářské studium - překlenovací přednáška

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška představí stěžejní problémy a směry literární teorie 20. století a kriticky zhodnotí jednotlivé přístupy (metodologie). Samostatné přednášky budou věnovány versologii, naratologii a teorii románu.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu budou studenti schopni:
- porozumět základním myšlenkovým koncepcím v literární teorii 20. století;
- kriticky zhodnotit konkrétní metodologické přístupy a jejich vzájemné souvislosti;
- aplikovat konkrétní metodologie při interpretaci uměleckých textů;
- zasadit literárněteoretické koncepce do šírších kulturních a dějinných souvislostí.
Osnova
 • - Pozitivistismus a autorsky orientované přístupy (H. Taine, Sainte-Beuve);
 • - ruský formalismus (V. Šklovskij, V. Propp);
 • - psychoanalýza a archetypální kritika (S. Freud, C. G. Jung, N. Frye);
 • - teorie románu (M. Bachtin, G. Lukács, I. Watt);
 • - strukturalismus Pražské školy I (J. Mukařovský);
 • - strukturalismus Pražské školy II (R. Jakobson, F. Vodička, M. Jankovič);
 • - versologie;
 • - naratologie;
 • - fenomenologie a proces čtení (R. Ingarden, W. Iser);
 • - hermeneutika a estetika recepce (H. G. Gadamer, H. R. Jauss);
 • - kulturní studia (R. Barthes, R. Hoggart);
 • - postrukturalismus a feminismus (M. Foucault, G. Deleuze, J. Butlerová);
 • - teorie fikčních světů (L. Doležel, M.-L. Ryanová, U. Eco).
Literatura
  povinná literatura
 • Slovník novější literární teorie : glosář pojmů. Edited by Richard Müller - Pavel Šidák. Vydání první. Praha: Academia, 2012. 699 stran. ISBN 9788020020482. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
  doporučená literatura
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Edited by Vladimír Macura - Alice Jedličková. Vydání první. Brno: Host, 2012. 839 stran. ISBN 9788072948482. info
 • COMPAGNON, Antoine. Démon teorie : literatura a běžné myšlení. Translated by Eva Sládková. Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 328 s. ISBN 9788072943241. info
 • ISER, Wolfgang. Jak se dělá teorie. Translated by Petr Onufer. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2009. 245 stran. ISBN 9788024616728. info
 • CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 167 s. ISBN 80-7294-070-8. info
  neurčeno
 • MITOSEK, Zofia. Teorie literatury : historický přehled. Translated by Marie Havránková. Vyd. 1. Brno: Host, 2010. 480 s. ISBN 9788072943326. info
 • NEWTON, Kenneth. Jak interpretovat text : kritický úvod do teorie a praxe literární interpretace. Translated by Milan Orálek. Olomouc: Periplum, 2008. 263 s. ISBN 9788086624471. info
 • HAMAN, Aleš, Jiří HOLÝ a Vladimír PAPOUŠEK. Kritické úvahy o západní literární teorii. 1. vyd. Praha: ARSCI, 2006. 204 s. ISBN 8086078582. info
 • RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění : Narrative fiction : contemporary poetics (Orig.). Translated by Vanda Pickettová. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 174 s. : i. ISBN 80-7294-004-X. info
 • HAWKES, Terence. Strukturalismus a sémiotika. Vyd. 1. Praha: Host, 1999. 174 s. ISBN 80-86055-62-0. info
 • WELLEK, René a Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
 • ŽILKA, Tibor. Poetický slovník. 2., dopl. vyd. Bratislava: Tatran, 1987. 435 s. info
Výukové metody
Přednáška využívá metody výkladu, analýzy a syntézy poznatků.
Metody hodnocení
Přednáška je zakončena zkouškou, která se skládá z písemné a ústní částí.
Požadavky ke zkoušce:
- orientace v základní problémech a pojmech literární teorie;
- znalost stěžejních literárněteoretických směrů 20. století;
- zkonceptovaná četba 8 odborných studií (dle TL II);
- četba 3 odborných publikací z oboru literární teorie (dle doporučeného seznamu na internetových stránkách katedry).
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Přednáška je vázána na dvousemestrový seminář Teorie literatury I a II. Předmět si zapíší všichni studující bohemistiky; zkouška je povinná, účast na přednášce je nepovinná. Zapsaní posluchači nebohemistických stud. programů zakončí předmět kolokviem.
Výuka probíhá každý týden.
Překlenovací kurs navazujícího učitelství pro posluchače z jiných fakult.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.