RSn079 Rozšiřující překladatelský seminář – texty v komerční praxi

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Libuše Klangová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Libuše Klangová, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RSn079/01: Út 8:00–9:40 N31, L. Klangová
Předpoklady
Kurz PRJsK1.
Znalost ruského jazyka minimálně na úrovni C1 podle SERR, znalost českého jazyka na úrovni rodilý mluvčí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na překlad ruských textů administrativního, administrativně právního, komerčního, nekomerčního, sociálně politického, vědeckého a populárně-naučného charakteru do češtiny a také na překlad vybraných typů textů z češtiny do ruštiny.
Hlavním cílem předmětu je naučit studenty produkovat adekvátně přeložené texty, které budou psány kultivovaným českým/ruským jazykem prostým stylistických i gramatických chyb a překlepů. Důraz je kladen i na to, aby texty v co nejvyšší možné míře zachovávaly formální podobu textu výchozího.
Na úvodní přednášce budou studentům připomenuty zásady překladu komerčních, administrativních a administrativně právních textů, znalosti budou rozšířeny o informace o překladu textů z neziskového sektoru a také textů vědeckých a populárně-naučných. V průběhu celého semestru pak bude na prakticky zaměřených seminářích dbáno na to, aby studenti tyto získané poznatky uměli aplikovat na konkrétní překladové problémy. Tímto si studenti při překladu osvojí správné překladatelské návyky a budou si umět poradit v nejrůznějších typických i netypických problematických situacích.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat a rozlišit formální i obsahové charakteristiky ruských a českých komerčních, nekomerčních, sociálně politických, administrativních, administrativně právních, vědeckých a populárně-naučných textů;
- zařadit překládaný text ke konkrétnějšímu typu dokumentu a podle toho přistoupit k vhodné překladové strategii;
- identifikovat v textu klíčová slova a termíny, zvolit vhodnou překladovou strategii pro náhradu těchto výrazových prostředků v cílovém jazyce;
- rozlišovat rozdílný grafický, pravopisný a typografický úzus v češtině a ruštině, nenechat se ovlivnit vlivem výchozího jazyka;
- vyhledat přeložených textech nevhodně přeložená místa, definovat, proč se nejedná o vhodný překlad, stanovit vhodnější řešení;
- aplikovat translatologické znalosti z úvodní lekce i z jiných translatologických kurzů na praktický překlad, vědomě se vyhýbat interferencím zdrojového jazyka.
Díky zpětné vazbě citlivě poskytované učitelem během celého semestru si student bude moci na konci kurzu sám pro sebe zhodnotit, jestli má potřebné vlohy a schopnosti pro překlad tohoto typu textů a jestli je pro něj perspektivní tyto schopnosti dále rozvíjet, nebo se raději zaměřit na jiný typ překladu.
Osnova
 • Shrnutí poznatků o překladu komerčních, marketingových, administrativních a administrativně právních textů z minulého semestru; rozšíření o informace k překladu textů nekomerčních, sociálně politických, vědeckých a populárně-naučných textů;.
 • Překlad vybraných typů těchto textů, konkrétně:
 • - Překlad náročnějších administrativních a administrativně právních textů.
 • - Překlad ekonomicky zaměřených textů.
 • - Překlad textů z oblasti podnikání.
 • - Překlad textů z oblasti neziskového sektoru a sociální politiky.
 • - Překlad textů z oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.
 • - Překlad populárně-naučných textů.
Literatura
 • CSIRIKOVÁ, Marie a Eva VYSLOUŽILOVÁ. Česko-ruský odborný slovník z oblasti ekonomické, politické a právní (Variant.) : Odborný slovník česko-ruský z oblasti ekonomické, politické a právní. info
 • CSIRIKOVÁ, Marie a Eva VYSLOUŽILOVÁ. Češsko-russkij slovar' : ekonomika, politika, pravo. info
 • Preklad spoločensko-vedných textov. Bratislava: Obzor, 1978.
 • KOSAREVA, T. B. Kak naučit´sja perevodit´ juridičeskije dokumenty? Moskva: URSS, 2009.
 • VYSLOUŽILOVÁ, Eva. Cvičebnice překladu pro rusisty III (Sociální politika). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006.
 • CSIRIKOVÁ, Marie a Libuše URIEOVÁ. Odborný překlad v praxi : (na rusko-českém materiále). 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 165 s. ISBN 8086898342. info
 • TOMÁŠEK, Michal. Překlad v právní praxi. 2. dopl. vyd. Praha: Linde, 2003. 143 s. ISBN 8072014277. info
 • VYSLOUŽILOVÁ, Eva. Cvičebnice překladu pro rusisty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 291 s. ISBN 8024404117. info
Výukové metody
Přednáška na prvním semináři.
Každotýdenní samostatná domácí příprava ve formě překladu a včasného odevzdání zadaného textu.
Na seminářích řízená diskuse nad jednotlivými překladovými řešeními a obtížnými pasážemi z textu překladu.
Zpětná vazba od učitele (písemnou i ústní formou).
Metody hodnocení
Povinná docházka (minimum 75 %), aktivní účast na hodinách.
Včasné odevzdání zadaných překladů na každý týden. Opětovné odevzdání opravených domácích překladů (do konce semestru).
Vypracování školních překladů a opětovné odevzdání opravených překladů (vztahuje se pouze na texty seminářů, jichž se student zúčastní).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.