TIM_M_007 Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 18:00–19:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen pro studenty PREZENČNÍ FORMY STUDIA.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář k magisterské diplomové práci I je prvním ze dvou povinných seminářů, které vedou studenty procesem přípravy výzkumného projektu a psaní diplomové práce. Cílem semináře je připravit studenta na samostatnou tvůrčí práci.
Výstupem ze semináře je vyhotovený projekt diplomové práce, v němž student/ka formuluje téma, výzkumnou otázku, metodu práce, kontext související odborné diskuze a obecnější přínos práce.
Výstupy z učení
- Schopnost připravit koncept výzkumného projektu.
- Schopnost formulovat badatelské otázky a hypotézy.
- Schopnost formulovat akademický text v souladu s formálními požadavky.
Osnova
 • - Téma výzkumu.
 • - Magisterská práce: struktura, rozsah, atributy.
 • - Literatura a prameny.
 • - Bibliografie a citace.
 • - Název a abstrakt.
 • - Prezentace projektu magisterské práce.
Literatura
 • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • VAŠÁK, P. 1993. Textologie. Teorie a ediční praxe. Praha 1993.
 • ČMEJRKOVÁ, S. - DANEŠ. F. - SVĚTLÁ, D. 1999. Jak napsat odborný text. Praha 1999.
 • ECO, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc 1997.
 • ŠESTÁK, Z. 2000. Jak psát a přednášet o~vědě. Praha 2000.
Výukové metody
Společná teoretická příprava: seznámení s formálními pravidly psaní diplomové práce, bibliografickou normou a dalšími obecnými požadavky na diplomovou práci.
Individuální konzultace domácích úkolů: sběr literatury a pramenů, osnova práce, jednotlivé kapitoly práce.
Metody hodnocení
- 100 % docházka.
- odevzdání povinných náležitostí ke stanoveným termínům: a) název a anotace práce; b) prezentace tématu práce v hodině; c) odevzdání výzkumného projektu (rozsah 10 normostran).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.