PGBK105 Sociální pedagogika

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
12/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (přednášející), Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit současný stav sociální pedagogiky jako jedné z pedagogických disciplín a současně nabídnout základní orientaci v jednotlivých tématech řešených sociální pedagogikou. Nejdříve se studenti seznámí s vymezováním sociální pedagogiky, jejím obsahovým zaměřením a předmětem výzkumu. Poté jsou studenti uvedeni do problematiky vztahů prostředí a výchovy, procesu socializace v různých fázích životního cyklu, sociálního chování. Neopominutelnou součástí výuky je diskuse nad vybranými tématy s ohledem na funkce i dysfunkce různých typů prostředí výchovy.
Výstupy z učení
shrnout různé přístupy k obsahu sociální pedagogiky analyzovat vztah výchovy a prostředí vymezit a popsat proces socializace popsat rysy funkční a dysfunkční výchovy
Osnova
 • Osnova: 1. Sociální pedagogika (vymezení, předmět, obsahové zaměření úkoly a význam sociální pedagogiky, sociální pedagogika ve vztahu k jiným disciplínám, sociální pedagogika v praxi). 2. Sociální pedagogika a její pojetí v různých zemích. 3. Proces socializace. 4. Sociální chování (jednání). Normy sociálního chování (jednání). 5. Sociální prevence a výchova. 6. Sociální prostředí a jeho vliv na výchovu.
Literatura
  povinná literatura
 • KNOTOVÁ, Dana, Bohumíra LAZAROVÁ, Kateřina PEVNÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Úvod do sociální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 115 s. ISBN 978-80-210-7077-6. Digitální knihovna FF MU info
 • PROCHÁZKA, Miroslav. Sociální pedagogika. Vydání 1. Praha: Grada, 2012. 203 stran. ISBN 9788024734705. info
 • FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie : analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 218 s. ISBN 9788024727813. info
 • KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 215 s. ISBN 9788073673833. info
 • KRAUS, Blahoslav a Jolana HRONCOVÁ. Sociální patologie. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 325 s. ISBN 9788070418963. info
 • KRAUS, Blahoslav a Věra POLÁČKOVÁ. Člověk - prostředí - výchova : k otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2001. 199 s. ISBN 8073150042. info
  doporučená literatura
 • Hatton, K. (2013). Social Pedagogy in the UK: Theory and Practice. Lyme Regis: Russell House.
 • PŘADKA, Milan, Dana KNOTOVÁ a Jarmila FALTÝSKOVÁ. Prostředí a výchova. In Kapitoly ze sociální pedagogiky. Brno: PdF MU, 1999. s. 17-33, 16 s. ISBN 80-210-1946-8. info
 • KUČEROVÁ, Stanislava. Člověk, hodnoty, výchova :kapitoly z filosofie výchovy. Vyd. 1. Brno: Vlastním nákladem, 1996. 231 s. ISBN 80-85668-34-3. info
 • WROCZYŃSKI, Ryszard. Sociálna pedagogika. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1968. 309 s. info
  neurčeno
 • Kornbeck, J. & Rosendal Jensen, N. (2009). The Diversity of Social Pedagogy in Europe. Bremen: Europäischer Hochschulverlag.
 • Multikulturní poradenství : teoretické základy a osvědčené postupy v Evropě. Edited by Mika Launikari - Sauli Puukari. Praha: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2009. 291 s. ISBN 9788087335079. info
 • MATOUŠEK, Oldřich a Andrea KROFTOVÁ. Mládež a delikvence : [možné příčiny, současná sktruktura, programy prevence kriminality mládeže]. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál, 2003. 340 s. ISBN 80-7178-771-X. info
 • KLAPILOVÁ, Světla. Kapitoly ze sociální pedagogiky. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1996. 63 s. ISBN 8070676698. info
Výukové metody
přednáška a seminář, skupinová diskuse, práce s kazuistikami, seminární práce, četba.
Metody hodnocení
Předmět je kombinací výuky a samostudia, je ukončen zápočtem. Podmínkou zápočtu je odevzdání seminární práce a absolvování průběžného písemného testu. Předmět má e- learningovou podporu- Elf.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PGBK105