PHUZDF1_1 Didaktika filozofie a základů společenských věd pro jednooborové studenty

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jakub Vojta, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jakub Vojta, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 K24
Předpoklady
PHUZDD1_1 Didaktická dílna I 1ob.st
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se závaznými dokumenty, vymezujícími obsah jednotlivých disciplin předmětu základy společenských věd (občanský a společenskovědní základ, občanská nauka) pro různé typy středních škol a se způsobem jejich konkretizace ve školních dokumentech a individuálních metodických plánech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
aplikovat poznatky, které získal v teoretické didaktice a psychologii do modelových situací středoškolské výuky;
hodnotit žáky při různých typech výukových výstupů.
Osnova
 • 1. Koncepce výuky ZSV v jednotlivých typech středních škol, osnovy
 • 2. Obsahové pojetí ZSV, jednotlivé dílčí vědy - hranice a kontinuita
 • 3. Výukové metody pro jednotlivé součásti ZSV, způsoby organizace vyučovací hodiny
 • 4. Speciální postupy, seminární styl práce, školní a mimoškolní projekty apod.
 • 5. Specifika prověřování znalostí a hodnocení žáků v ZSV
 • 6. Vztahy mezi ZSV a ostatními předměty
Literatura
  doporučená literatura
 • Rámcové vzdělávací programy pro střední školy
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Didaktika sekundární školy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 186 s. ISBN 8024405997. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. 148. ISBN 80-7315-039-5. info
 • MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: MU, 1993. info
Výukové metody
V jednotlivých lekcích jsou konkretizovány poznatky studentů z teoretické didaktiky, uváděny přiklady z běžné výuky ve střední škole, studenti zpracovávají modelové situace.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu:
Absolvování pedagogické praxe podle podmínek upřesněných v průběhu kursu Didaktika I. Písemná zpráva o zadaném didaktickém jevu, sledovaném během pedagogické praxe.
Informace učitele
DIDAKTIKA FILOZOFIE A ZSV – požadavky ke zkoušce zkoušející: PhDr. Tomáš Měšťánek
1) Rámcová znalost obsahu tematických celků dle současných osnov ZSV pro gymnázia; obvyklé rozdělení do ročníků čtyřletého gymnázia.
2) Školní vzdělávací programy (na základě tzv. Rámcového vzdělávacího programu: viz www.rvp.cz (zejm. RVP GV).
3) Nová maturita podle zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 72 - 82, § 192.
4) Výukové metody.
5) Motivace a aktivizace žáků.
6) Fáze výuky v reálném průběhu vyučovací hodiny (+ časové rozvržení vyučovací hodiny).
7) Hodnocení a klasifikace žáků v jednotlivých částech ZSV (formy, výhody, nevýhody, úskalí).
8) Vztahy mezi jednotlivými částmi ZSV a dalšími vyučovacími předměty.
9) V jakém smyslu je třeba chápat ZSV jako předmět „politický“ a „apolitický“?
10) Jak byste koncipoval(a) úvodní hodinu (hodiny) dílčí discipliny ZSV – Základy psychologie (...sociologie, ...politologie, ...práva, ...ekonomie, ...filozofie (+ etiky))? Možná (obvyklá) zařazení do kontextu výuky ZSV, motivační hlediska apod. Pozn.: Úkol se zadává tak, aby nekorespondoval se studijním oborem zkoušeného.

Pro účely zkoušky si prostudujte (kromě informací z metodického semináře) tyto publikace:
- Maňák, J.: Nárys didaktiky. PedF MU, Brno 1997 (nebo novější vydání) – zejm. kap. Typy výuky, Fáze výuky, Technologie výuky
- Maňák, J. – Švec, V.:Výukové metody. Paido 2003
- Švec, V. a kol.: Cesty k učitelské profesi: utváření a rozvíjení ped. dovedností. Brno 2002
- Kalhous, Zd. – Obst, O.: Didaktika sekundární školy. UP, Olomouc 2003 (nebo jiné vydání), zejm. kapitoly Výukové metody, Hodnocení výsledků výuky
- Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 2002 – zejm. kap. 5 Motivace
- ...(případně ještě jiné podobné publikace).
dokumenty:
- Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. MŠMT ČR 2001
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v České republice. MŠMT ČR 2002
- zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.